HU EN

Töltsd le az ETELE appot:

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról

ETELE Applikáció ÁSZF 1. sz. melléklet

Részvételi Szabályzat az „Etele Klub” hűségprogramhoz

A Etele Plaza Alkalmazásra vonatkozó végfelhasználói általános szerződési feltételek („Szerződés”) melléklete

A Szabályzat a Szervező felelősségének korlátozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, melyeket a Végfelhasználó az ETELE Plaza Alkalmazás általános szerződési feltételeinek az Alkalmazásban történő elfogadásával (az erre vonatkozó mező bejelölésével és az „elfogadom” vagy más hasonló megnevezésű gombra kattintással) kifejezetten elfogad.

1. A hűségprogram szervezője

1.1.  A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Etele Klub” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) szervezője és lebonyolítója az Etele Plaza Üzemeltető Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cégjegyzékszám: 01-09-283776; nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Szervező”, vagy „Szolgáltató”).

1.2. A Hűségprogramban a Szervező mellett az Etele Plázában működő, a Szolgáltató által megnevezett üzletek, szolgáltatók (a továbbiakban együttesen: „Üzletek”) vesznek részt.

2.  A Hűségprogram időtartama

2.1. A Hűségprogram az annak megkezdésére vonatkozó szolgáltatói tájékoztatás szerinti időponttól annak Szolgáltató által történő megszüntetéséig tart („Időtartam”).

2.2.  Az egyes Végfelhasználók vonatkozásában a Hűségprogram kezdőnapja az annak megkezdésére vonatkozó szolgáltatói tájékoztatás szerinti időpont, vagy ha az későbbi, az Etele Plaza Alkalmazásban („Alkalmazás”) történő, a Szerződés 3.5. pontja szerinti sikeres regisztráció napja („Sikeres regisztráció időpontja”). Az egyes Végfelhasználók a Hűségprogramban az Időtartam alatt mindaddig részt vehetnek, amíg a Szerződés – annak 11. pontja szerint – meg nem szűnik.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Hűségprogramban kizárólag a Végfelhasználók vehetnek részt.

3.2. A Hűségprogramban történő részvétel önkéntes. A Végfelhasználó a Hűségprogramban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

3.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Hűségprogramot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa, ideértve hogy a Hűségprogram egyes időszakos kampányai, egyedi akciói kapcsán annak egyedi részvételi feltételeiről a Végfelhasználókat az Alkalmazáson keresztül tájékoztassa. A Szervező a Hűségprogramnak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Végfelhasználókat az általuk a regisztráció során megadott e-mail címükön elektronikus levél formájában a Hűségprogram (vagy része) megszűnését, illetve módosítását megelőzően a Hűségprogram (vagy része) megszűnése, illetve módosítása pontos időpontjának megjelölésével tájékoztatja, azzal, hogy a Végfelhasználók az általuk már megszerzett hűségpontok (Etele Pontok) beváltására az 5. pontban meghatározottak szerint továbbra is jogosultak.

3.4.  A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Végfelhasználó általi bármilyen visszaélés, illetve a Szabályzattal ellentétes vagy egyéb tisztességtelen magatartás, illetve ezek gyanúja esetén az érintett Végfelhasználót a Hűségprogramból azonnali hatállyal kizárja, valamint a Végfelhasználó egyenlegén jóváírt Etele Pontokat törölje. A Szervező általi kizárás vonatkozásában az érintett Végfelhasználó nem jogosult semmilyen kifogással vagy igénnyel élni a Szervezővel szemben, e vonatkozásban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Ezen felül a visszaélést, illetve a Szabályzattal ellentétes vagy egyéb tisztességtelen magatartást tanúsító Végfelhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet e magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából, illetőleg a Hűségprogramból kizárja azt a Végfelhasználót, aki a Hűségprogram során bizonyítottan az Alkalmazás feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván jogosulatlan előnyhöz jutni. A jelen pont szerinti esetben a Szolgáltató jogosult a Végfelhasználónak az Alkalmazásban történt regisztrációját is véglegesen törölni.

4. Az Etele Pontok gyűjtése

4.1. Etele Pontok gyűjtése Vásárlással

4.1.1.  A jelen Szabályzat alkalmazásában „Vásárlás” alatt kizárólag az Üzletek által kínált termék megvásárlására, illetve szolgáltatás igénybe vételére irányuló, díj megfizetésével járó pénztári tranzakció („Vásárlás”), vagy az Alkalmazásban elérhető fizetési felületen végrehajtott fizetési tranzakció értendő.

4.1.2. A Végfelhasználók a Hűségprogram időtartama alatt az Alkalmazáson keresztül lebonyolított Vásárlások alkalmával, minden egyes, legalább 2.000,- Ft (kétezer forint) értékű („Minimum vásárlási érték”) Vásárlásaik után a Vásárlás bizonylatán feltüntetett, bruttó vásárlási érték minden teljes 100 (száz) Ft-ja után 1 (egy) darab jelen Szabályzat alapján beváltható pontot („Etele Pont”) kapnak, amelyek az Alkalmazásban található Etele Pont-egyenlegen kerülnek jóváírásra, az alábbi, illetve a 4.1. pont szerinti további korlátozások figyelembe vétele mellett:

  • naponta legfeljebb 10 (tíz) alkalommal történő
  • naponta ugyanazon Üzletben legfeljebb 2 (két) alkalommal történt
  • naponta összesen legfeljebb 100.000,- Ft (százezer forint) összegű
  • naptári havonta összesen legfeljebb 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű

Vásárlásért jár Etele Pont.

A tekintetben, hogy egy Vásárlás mely napon belül történt, a Vásárlás bizonylatán feltüntetett dátum az irányadó.

4.1.3. Egy Vásárlás után legfeljebb a fenti bekezdésben meghatározott darabszámú Etele Pont jóváírása történik. Egy Vásárlás után a fentieknél magasabb számú Etele Pont nem szerezhető, még abban az esetben sem, ha a Vásárlás értéke a Minimum vásárlási értéket többszörösen meghaladja. Több Vásárlás értéke a Minimum vásárlási érték megállapításakor nem vonható, illetve nem számítható össze.

4.1.4. A Minimum vásárlási érték elérésének, valamint az érintett Vásárlással összefüggésben megszerezhető Etele Pontok mennyiségének megállapítása szempontjából a Vásárlás magyar forintban meghatározott bruttó értéke számít. Amennyiben a Végfelhasználó a Vásárlással összefüggésben a jelen Szabályzat hatályán kívüli egyéb kedvezményt is igénybe vesz, a Minimum vásárlási érték elérésének, valamint az érintett Vásárlással összefüggésben megszerezhető Etele Pontok mennyiségének megállapítása során a Vásárlás kedvezményekkel csökkentett bruttó értéke veendő figyelembe. (Ha pl. 10%-os kedvezménykupon érvényesítésére kerül sor adott termékek kapcsán, úgy e Vásárlásnál az említett kedvezménnyel csökkentett, alacsonyabb fogyasztói vételár alkalmazandó az Etele Pontra való jogosultság megállapításánál, valamint a Minimum vásárlási érték kalkulációjánál.)

4.1.5. Tekintettel arra, hogy a Szervező a Minimum vásárlási érték elérését, valamint a megszerezhető Etele Pontok mennyiségét kizárólag a Végfelhasználó által a jelen Szabályzat szerint feltöltött bizonylatok alapján tudja ellenőrizni, a Minimum vásárlási érték elérésének, valamint az érintett Vásárlással összefüggésben megszerezhető Etele Pontok mennyiségének megállapítása szempontjából a Vásárlás bizonylatán feltüntetett bruttó vásárlási érték veendő figyelembe, a kerekítés szabályainak mellőzésével. Erre tekintettel a Végfelhasználó a Minimum vásárlási értéket csak akkor éri el, ha az érintett Vásárlásáról kiállított bizonylaton a Vásárlás bruttó értékeként legalább 2.000,- Ft szerepel, illetve a jóváírandó Etele Pontok számának megállapítása is a Vásárlás bizonylatán a Vásárlás bruttó értékeként feltüntetett összegére tekintettel történik. (Ennek megfelelően a Végfelhasználó például az érintett Vásárlása során nem éri el a Minimum vásárlási értéket – és így Etele Pont jóváírásra sem jogosult – abban az esetben, ha a Vásárlásról kiállított bizonylaton bruttó vásárlási értékként 1.999,- Ft kerül feltüntetésre, még akkor sem, ha készpénzes fizetés esetén – a kerekítési szabályok miatt – ténylegesen 2.000,- Ft-ot fizet az érintett Vásárlása során. Hasonlóan, például 4997, Ft bruttó összegű vásárlás esetén a Végfelhasználó 49 Etele Pontra jogosult akkor is, ha készpénzes fizetéssel ténylegesen 5.000,- Ft-ot fizetett.)

4.1.6. Abban az esetben, ha egy adott Vásárlás részben vagy egészben – az 5. fejezetben foglaltak alapján – Etele Pontok beváltásával valósul meg, úgy e Vásárlás esetében az adott termék, illetve szolgáltatás vonatkozásában az Etele Pontok alapján járó kedvezménnyel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a Végfelhasználó által ténylegesen fizetendő, a bizonylaton a fizetendő összegként feltüntetett) fogyasztói vételár, és nem pedig az adott termék, illetve szolgáltatás teljes fogyasztói ára kerül figyelembe vételre az Etele Pontokra való jogosultság megállapításánál alapul vett Minimum vásárlási érték kalkulációjánál.

4.1.7. A Minimum vásárlási értéket a fenti kalkuláció alapján el nem érő értékű Vásárlások után Etele Pont nem jár.

4.1.8. A Vásárlások összege után járó Etele Pontok az alábbiak szerint kerülnek jóváírásra a Végfelhasználó Alkalmazáson elérhető egyenlegén.

4.1.9. Az Etele Pontok pontos meghatározása érekében a Végfelhasználó a Vásárlás bizonylat szerinti időpontjától számított 336 órán (azaz két hétnek megfelelő időtartamon) belül köteles a Vásárlásról kiállított bizonylatról (számláról, blokkról) készült fényképet az Alkalmazásba feltölteni. A Vásárlás után járó Etele Pontokat egy bizonylat alapján csak egy alkalommal lehet igényelni.

4.1.10. A bizonylatról készült fényképen legalább az alábbi három adatnak olvashatóan kell szerepelnie: (i) pénztárgép egyedi azonosítását szolgáló AP betűkód után kezdődő karaktersorozat („AP kód”, mely egy „A” betűből és nyolc darab szám karakterből áll); (ii) a Vásárlás kifizetett végösszege; és (iii) a Vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc).

4.1.11. A Szervező az Alkalmazáson keresztül feltöltött bizonylat által igazolt Vásárlás után, a Szabályzat 4.1. pontja alapján járó Etele Pontokat a fénykép felöltésétől számított két héten belül írja jóvá a Végfelhasználó Alkalmazáson keresztül elérhető egyenlegén.

4.1.12. Amennyiben:

(i) a bizonylatról készült fényképről a 4.1.9. pontban megjelölt adatok illetve azok valódisága – bármely okból – nem állapíthatók meg egyértelműen; vagy

(ii) a jóváírás alapjául szolgáló bizonylat korábban már feltöltésre került; vagy

(iii) a bizonylat a feltöltés napját megelőző két (2) hétnél korábbi Vásárlásról lett kiállítva,

(iv) a Vásárlás bizonylat szerinti időpontja korábbi, mint a Végfelhasználó Hűségprogramban való részvételének kezdő időpontja (azaz a Sikeres regisztráció időpontja)

(v) a Végfelhasználó által feltöltött vásárlási bizonylat AP kódja nem feleltethető meg egy Etele Plázában működő Üzletnek sem,

(vi) a Végfelhasználó által befényképezett bizonylatról bármely okból a Végfelhasználó mobileszköze natív karakterfelismerő szoftver segítségével nem továbbítja a Szolgáltatónak a 4.1.10. pont szerinti adatokat (ez különösen, de nem kizárólagosan előfordulhat akkor, ha a Végfelhasználó mobileszközén ilyen szoftver nem működik, vagy ha az adattovábbítást a Végfelhasználó nem engedélyezte),

úgy a Szervezőnek ezen bizonylatokat az Etele Pontok megállapítása során nem áll módjában figyelembe venni.

4.1.13.  Az Etele Pontok jóváírására feljogosító bizonylatok elektronikus formátumban feltöltött képét a Szervező ellenőrizheti abból a szempontból, hogy azok valós Vásárlás valós adatait tükrözik-e (így különösen, hogy a feltöltött bizonylatot nem szerkesztették-e valamilyen módon annak érdekében hogy pl. az időtartam vagy a végösszeg az eredeti bizonylaton feltüntetettől eltérőnek tűnjön). A Szervező jogosult a feltöltött bizonylatok alapján azok valódiságát, szabályszerű felhasználását az Etele Pontok jóváírását követően is ellenőrizni, felülvizsgálni. Ezen kívül azonban a szerződéses feltételek teljesülése esetén a bizonylatot felöltő Végfelhasználót minden további azonosítás, illetve igazolási kötelezettség (pl. a személyazonosság vagy a bizonylatok megszerzése alapjául szolgáló Vásárlások Végfelhasználó általi megfizetésének igazolása) nélkül megilletik a 4. pontban meghatározott kedvezmények. Az Etele Pontok megállapítása során tehát a Szervező a Vásárlásról kiállított bizonylat jogosultjának (a tényleges vásárlónak) személyazonosságát, illetve rendelkezési jogosultságát nem vizsgálja. Az ezekkel való esetleges visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal; a bizonylatoknak nem a tényleges vásárló által történő beváltása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény, követelés nem érvényesíthető.

4.2.  Etele Pontok gyűjtése a regisztrációra, illetve az első bizonylatfeltöltésre tekintettel

4.2.1. Minden Végfelhasználó a Sikeres regisztráció időpontját követően automatikusan 100 Etele Pont jóváírásban részesül. A jelen pont szerinti pontszerzésre minden Végfelhasználó csak egy alkalommal jogosult.

4.2.2. Azon Végfelhasználó, aki a 4.1. pontban foglalt feltételeknek megfelelően első alkalommal tölt fel olyan Vásárlásra vonatkozó bizonylatot az Alkalmazásba, amely alapján a Végfelhasználó Etele Pont jóvárírásra jogosult, – a bizonylat szerinti Vásárlás értékéhez kapcsolódó Etele Pont jóváíráson felül további – 100 Etele Pont jóváírására válik jogosulttá, amelyet a Szervező az érintett bizonylat feltöltést követően haladéktalanul jóváír pontegyenlegén. A jelen pont szerinti pontszerzésre egy Végfelhasználó javára csak egy alkalommal van lehetőség.

4.2.3. A Végfelhasználó köteles a jelen 4.2. pont szerinti jogait jóhiszeműen gyakorolni. A Szervező jogosult a Végfelhasználót a Hűségprogramból egyoldalúan azonnali hatállyal kizárni, amennyiben hiteltérdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a Végfelhasználó a jelen pont szerinti jogait visszaélésszerűen gyakorolja (így különösen, ha az Alkalmazásban ugyanazon Végfelhasználó különböző e-mail címekkel, rövid időn belül több alkalommal regisztrál).

4.3. Etele Pontok gyűjtése születésnapra tekintettel

4.3.1. Minden Végfelhasználó mindaddig, amíg részt vesz a Hűségprogramban, 100 Etele Pont jóváírására jogosult a születésnapján. Jelen pont szerint a Végfelhasználó naptári évente legfeljebb egy alkalommal jogosult Etele Pont jóváírásra.

4.4.  Etele Pontok gyűjtése marketing kampányok során

4.4.1. A Szervező eseti jelleggel továbbá olyan marketing kampányokat szervezhet, melynek keretében Etele Pontok gyűjthetők. Az ilyen kampányokban való részvétel, illetve ezen kampányok során gyűjthető Etele Pontok megszerzésének és jóváírásának feltételeiről a Szervező a Végfelhasználókat előzetesen az általuk az Alkalmazásban történő regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában tájékoztatja.

5. Etele Pontok beváltása

5.1. Az Etele Pontok az alábbi célokra használhatók fel:

  • az Üzletek által kínált termékek, illetve szolgáltatásoknak a Szabályzat 2. pontja szerinti kedvezményes megvásárlására;
  • a Szervező által nyújtott, a Szabályzat 2. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybevételére;
  • az Etele Plázában található információs pultokban elérhető ETELE emblémával ellátott ajándéktárgyak megvásárlására.

5.2.Az Etele Pontok a Szervező által nyújtott alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosítanak:

  • parkolási szolgáltatás igénybevétele az Alkalmazásban, meghirdetést követően
  • egyéb, az Alkalmazásban külön, eseti jelleggel meghirdetett időszakos szolgáltatások, termékek.

5.3.Az Etele Pontok termékek árának vagy szolgáltatások díjának készpénzhelyettesítő fizetőeszköz módjára történő, részbeni vagy egészbeni megfizetésére nem használhatók fel. Az Etele Pontok beváltása kizárólag oly módon történhet, ha a Végfelhasználó parkolási szolgáltatás esetén a teljes fizetendő díjnak megfelelő, illetve a kedvezményes ajánlat beváltásához vagy ajándéktárgy megszerzéséhez szükséges pontmennyiséget Etele Pontokkal rendezi, azaz a fizetendő összeg részben készpénzes, bankkártyás vagy Alkalmazáson keresztüli, részben pedig Etele Pontok beváltásával való megfizetésére nincs mód. Így ha például a parkolási díj megfizetésére a Végfelhasználó egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő pontmennyiség, a parkolás Etele Pontok beváltásával való megfizetésére nincs lehetőség. Azon beváltási lehetőségek kapcsán, amelyek meghatározott kedvezményben részesülésre használhatók fel, csak akkor áll fenn lehetőség az adott kedvezmény Etele Pontok beváltásával történő elérésére, ha a Végfelhasználó az adott kedvezmény esetén előírt mennyiségű Etele Ponttal rendelkezik, a kedvezmény részbeni igénybevétele nem lehetséges.

5.4.            Az Etele Pontok kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt, illetve az Alkalmazásban egyes, külön, eseti jelleggel meghirdetett időszakos szolgáltatási feltételek szerint használhatók fel, azok készpénzre nem válthatók, harmadik személyre nem ruházhatók át. Az Etele Pont beváltással történő parkolási díjfizetés során minden Etele Pont 1 Ft-nak feleltethető meg, míg a kedvezményes ajánlatok vonatkozásában a Szervező, illetve az Üzlet egyedileg jogosult meghatározni, hogy hány Etele Pont beváltásával mekkora mértékű kedvezmény biztosítható. Ilyen kedvezményes ajánlatként értendő az az esetkör, amikor meghatározott pontmennyiség beváltásával ajándék termék, vagy díjmentes szolgáltatás elérését biztosítja az Üzlet vagy a Szervező.

5.5. Az Etele Pontokat a Végfelhasználó a Hűségprogram időtartama alatt bármely, a Hűségprogramban résztvevő Üzlet pénztáránál, az adott üzlet nyitvatartási idejében beválthatja. A beváltás az Alkalmazás által generált QR kód Alkalmazáson keresztül történő bemutatásával és annak a pénztárosok által történő leolvasásával történik.

5.6.            Az Etele Pontok nem névre szólnak, az Etele Pontokat az Alkalmazás által generált QR kódot felmutató személy – minden további azonosítás, ellenőrzés, illetve igazolási kötelezettség (pl. a személyazonosság vagy az Etele Pontokkal való rendelkezési jogosultság igazolása) nélkül – beválthatja. A Szervező, illetőleg az Üzlet az Etele Pontokat beváltó személy személyazonosságát, illetve rendelkezési jogosultságát nem vizsgálja. Az ezekkel való esetleges visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal; az Etele Pontok nem a tényleges jogosult által történő beváltása esetén a tényleges jogosult Végfelhasználó semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. A Végfelhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy az Alkalmazáshoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

5.7. Előfordulhat, hogy egyes ajándékok vagy az Üzletek által biztosított kedvezményes lehetőségek csak korlátozott darabszámban vagy meghatározott időszakon belül vehetők igénybe. A Szervező nem tehető felelőssé a pontbeváltás ilyen okokra visszavezethető, továbbá az Üzletek érdekkörében felmerülő bármely egyéb okból bekövetkező meghiúsulásával kapcsolatosan.

5.8.            A Végfelhasználó egyenlegén jóváírt Etele Pont annak jóváírásától számított 1 (egy) naptári év elteltével törlésre kerül. Az Etele Pontok törléséről a Szervező a Végfelhasználót a törlés időpontját egy (1) hónappal megelőzően elektronikus levélben figyelmezteti. A Végfelhasználók minden hónapban egy alkalommal értesítést kapnak az egyenlegük lejáró részéről, amennyiben ez az aktuális hónapban esedékes.

5.9.            A Végfelhasználó Etele Pontjainak aktuális egyenlegét az Alkalmazásban bármikor le tudja kérdezni, ahol tájékoztatást kap az aktuális beváltási lehetőségekről is.

6. A Hűségprogram résztvevői megillető kedvezmények

6.1. Minden olyan Végfelhasználó, aki a Hűségprogramban részt vesz, részvétele teljes időtartama alatt jogosult az alábbi kedvezményekre:

  • 20% kedvezmény az Etele Plaza parkolóiban mindenkor alkalmazandó parkolási díjból, amennyiben a parkolási díjat az Alkalmazáson keresztül fizeti meg, ideértve azt az esetet is, ha a parkolás teljes (jelen pont szerinti kedvezménnyel csökkentett) díját Etele Pontok beváltása útján fizeti meg.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés törzsszövegének rendelkezései megfelelően irányadók. A Szerződés törzsszövege és a jelen Szabályzat mint melléklet közötti ellentmondás esetén a Szabályzat rendelkezései irányadók.

* * *