HU EN

Töltsd le az ETELE appot:

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról

YURKOV nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

– Etele Plaza YURKOV nyereményjáték

1.      A Játék megnevezése: Etele Plaza YURKOV nyereményjáték (továbbiakban Játék).

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.      A Játék szervezője:

Etele Plaza Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

 • székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.
 • adószám: 25587348-2-42
 • 01 09 283776
 • képviseli: Balástyai Márk
 • (továbbiakban Szervező).

3.      A Játék lebonyolítója.

Republic Group Communication Kft.

 • székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51.;
 • 01-09-298435;
 • adószám: 25956379-2-41;
 • képviseli: Barna Tamás, ügyvezető önállóan;
 • (továbbiakban Lebonyolító).

4.      Játékos.

Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Játékban részt vesz; 18 éven aluli személyek, vagy nem természetes személyek a Játékban nem vehetnek részt. A Játékban a szervező, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő cég munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.      Nyeremények

A Játékban 3 nyertest sorsolnak ki, akiknek a nyereménye

 • 1 db 30.000 forintos Etele ajándékutalvány
 • teljeskörű stílustanácsadás a YURKOV csapatától egy előre egyeztetett napon 2022. október 17. és 2022. október 31. között.
 • a BioHair szalon jóvoltából profi fodrász által készített alkalmi frizura ugyanazon a napon.
 • a Douglas jóvoltából szépség tanácsadás és professzionális smink egy sminkes által ugyanazon a napon.

 

A stílustanácsadás során videós és fotós anyagokat készít a YURKOV csapata a nyertesekről, ami később az Etele Plaza és a YURKOV csapatának közösségi média felületein korlátlanul felhasználható. A stílustanácsadás alkalmával a ruhákat nem kapják meg ajándékba a nyertesek, csak lehetőséget kapnak a megvásárlásra az Etele ajándékutalvánnyal. A fotós és videós anyagok az Etele Pláza területén készülnek.

6.      A Játék időtartama.

Blokk feltöltés: 2022. szeptember 8. 8:00 – 2022. október 9. 24:00 között

7.      A Játék rövid ismertetése és menete.

A Játékba jelentkező személy a Játék időtartama alatt kell az Etele Plaza üzleteiben vásárolt legalább 15.000 forint értékű blokkról készült fényképet kell feltöltenie az alábbi két platform egyikére:

 • Etele Plaza applikáció Nyereményjáték menüpontja, vagy
 • a www.eteleplaza.hu honlap Nyereményjáték

A Játékos egy blokkot csak egyszer és csak egy felületre tölthet fel. A feltöltött blokknak/blokkoknak jól olvashatónak kell lennie a feltöltött felvételen. A 15.000 forint összeg legfeljebb két blokkból állhat össze egy játékhoz,  és a két blokkhoz kapcsolódó vásárlásnak ugyanazon a napon kell történnie. Egy Játékos többször is játszhat, különböző napokon különböző (azaz a korábbiaktól eltérő) blokkok feltöltésével. A blokkról szóló kép feltöltésével a képet feltöltő személy Játékossá válik és a jelen Játékszabályzat általa ráutaló magatartással elfogadottnak minősül. A Játékosok közül a Lebonyolító a sorsolás során három nyertest sorsol ki, akik jogosulttá válnak a számukra kisorsolt nyeremény átvételére. A Szervező és Lebonyolító a Játékban való részvételhez nem nyújt technikai segítséget.

8.      Az Ajándék kisorsolása, a nyertes értesítése.

Sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor. A sorsolás időpontja: 2022. október 12. A sorsolások szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével. A Játék során 3 nyertes fő kerül kisorsolásra a Játékosok közül.

A Játékban nyertes Játékosokat a Lebonyolító a Játékos által a nyertes blokkhoz kapcsolódóan megadott email címen értesíti emailben.

A nyertes Játékosok, a számukra kisorsolt nyereményt az ETELE PLAZA marketing Osztályán személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetik át a Lebonyolító által küldött jelszó megadásával (1119 Budapest, Hadak útja 1.) a Lebonyolító által megjelölt időpontban, legkésőbb a nyertes Játékosok számára megküldött értesítés elküldésétől számított 10 naptári napon belül. A nyeremény más formában, vagy más időpontban való átvételére Szervező és Lebonyolító még a nyertesek költségviselése mellett sem köteles lehetőséget biztosítani. A Játékos elfogadja, hogy a nyereményátadásról fotók és videók készülnek, amelyet az ETELE PLAZA korlátlanul felhasználhat közösségi oldalain.

Ha a nyertes Játékosok a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszik át, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – tarthat igényt. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.

9.      Egyebek.

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, vagy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, megzavarja azt, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú döntésével. A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárják.

 

A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Játékos által használt személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen. A nyereményként a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott ajándék vagy annak elemei tekintetében a nyertes Játékos cserére vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a játékossá válás feltételei bármilyen okból megdőlnek, vagy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

10.   Adatkezelés és adatvédelem

A Játék lebonyolítása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amely az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)  szabályaival, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

Az Adatkezelő:

Etele Plaza Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.

adószám: 25587348-2-42

 1. 01 09 283776

Elérhetőségei: info@eteleplaza.hu

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • a Játékos regisztrációkor megadott neve és emailcíme,
 • a nyereményátadásról készült fotó vagy videó,
 • panasz, kérdés megfogalmazása esetén a kérelemben foglalt személyes adatok (kérjük, kérdése, panasza megfogalmazásakor csak olyan személyes adatokat adjon meg, amelyek az Ön megítélése szerint feltétlenül szükségesek a kérdés megválaszolásához, panasz elbírálásához).

Az adatkezelés célja

 • a Játékban való részvétel biztosítása, a részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése, kapcsolattartás a Játékossal;
 • a nyeremények átadása, a nyertes e minőségének ellenőrzése, ennek dokumentálása;
 • a Játékkal, vagy a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő esetleges kérdések, panaszok megválaszolása, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele;
 • a Játék lezárását követően az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme az esetleges jogi igényekkel szemben, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • A Játékos kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Játék során feltölti a blokk(ok)ról készült fotót a megadott helyekre (melynek felhasználási jogaival korlátlanul rendelkezik). Ezen magatartással a Játékos elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kérdések, panaszok megválaszolása, érintetti jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő ezen kérdések, panaszok megválaszolásához fűződő jogos érdeke, az Info tv.szerinti érintetti jogok gyakorlása esetén az Info tv -ből fakadó jogi kötelezettségei teljesítése;
 • jogi pozíciónk védelme, jogi igényeink érvényesítése kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk.

 

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A Játékban való részvétellel, a nyeremény átadásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék sikeres lebonyolításáig, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig a számviteli bizonylatokra vonatkozó kötelező jogszabályi megőrzési időn keresztül őrizzük meg.

A panaszokkal, kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatos személyes adatokat, valamint azon adatokat, amelyek valamely jogi igény szempontjából később jelentőséggel bírhatnak, a Játék lezárásától számított 5 éves, polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg.

 

Adatfeldolgozó

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a Játék gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget az Adatkezelő számára. Az adatfeldolgozó adatai:

Republic Group Communication Kft.

székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51.;

 1. 01-09-298435;

adószám: 25956379-2-41;

A személyes adatok Európai Unión kívüli címzett részére nem kerülnek továbbításra.

Fentiek alapján a nyertesek neve a Szervező Facebook oldalán és az Etele Plaza Üzemeltető Kft. által üzemeltetett eteleplaza.hu weboldalon közzétételre kerül, e vonatkozásban a Facebook és az Etele Plaza Üzemeltető Kft. önálló adatkezelőnek minősül.

Érintett jogok

Önt a fentiekben meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

A jogok gyakorlására az „Adatkezelő” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. Kérjük, kérelmét röviden és minél egyértelműbben szíveskedjen megfogalmazni, hogy azt tartalma szerint el tudjuk bírálni és a szükséges lépéseket megtehessük.

Az Adatkezelő minden beérkező panaszt, kérelmet annak kézhezvételét követő egy hónapon belül érdemben megválaszol és a szükséges intézkedéseket megteszi. Ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható, amely határidő-hosszabbításról Önt az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként.

 

Ön bármikor kérelmezheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy

 • milyen adatokat kezelünk;
 • mi az adatkezelés célja;
 • mely címzettek részére adjuk át személyes adatait;
 • mennyi ideig tároljuk személyes adatait;
 • milyen jogai vannak az adatkezeléssel összefüggésben; és
 • továbbítjuk-e Személyes adatait az Európai Unión kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, milyen további garanciák vállalásával védjük az Ön személyes adatait.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatai másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatok helytelenek, kérelmezheti az érintett adatok módosítását vagy frissítését. Amennyiben módunkban áll, a változásokról személyes adatok címzettjeit is tájékoztatjuk. Külön kérelem esetén listát küldünk azokról a címzettekről, amelyeket a változásról tájékoztattunk.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként jogosult arra, hogy személyes adatait „elfeledjék”.

Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, késedelem nélkül töröljük a személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. valamely címzettel,) is közöltük, akkor a törlést követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik továbbá azon jogszabályi előírások, amelyek alapján meghatározott időtartamon keresztül kötelesek vagyunk megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. a számviteli törvény előírásai alapján).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amikor az adatkezelést korlátozzuk, a korlátozással érintett személyes adatokon a tárolás kivételével semmilyen egyéb műveletet nem végzünk. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nem korlátozható, ha az adatkezelés jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közöltük, az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogos érdekünk alapján történik, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén töröljük az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat, kivéve, ha

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Azt, hogy az előző két pontban foglalt valamely körülmény fennáll-e, eseti alapon mérlegeljük és e körben bennünket terhel a bizonyítási kötelezettség.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Reméljük, hogy soha nem adunk okot arra, hogy panaszt kelljen benyújtania a személyes adatok általunk történő kezelése miatt. Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról, az alábbiak szerint.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ha

 • úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük a személyes adatait (közvetlenül is lehet bírósághoz fordulni, nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);
 • a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen Ön fellebbezni kíván;
 • a NAIH nem foglalkozik az Ön panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell lefolytatni).

Bírósági eljárást a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Ön választásától függően). További információkat a magyar bíróságokról a következő linken talál: https://birosag.hu

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során profilalkotás nem történik. Automatizált döntéshozatal annyiban történik, hogy a nyertesek sorsolására mesterséges intelligencia segítségével kerül sor.

11.   Záró rendelkezések.

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, vagy ajándéksorsolásnak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető. A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli. A Szervező és a Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt.

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be. A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

 

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező nyilvánosságra hozza.

 

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be:

info@eteleplaza.hu

Budapest, 2022. augusztus 24.

Szervező és Lebonyolító