HU EN

Töltsd le az ETELE appot:

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról

Applikáció ÁSZF

Az ETELE Plaza alkalmazásra vonatkozó végfelhasználói
Általános Szerződési Feltételek

Verziószám: 2.0
Közzétéve: 2023. november 14.

 

A hatályba lépés napja a fentiekben megjelölt közzététel napja

A jelen általános szerződési feltételek a szolgáltató felelősségének korlátozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak

Jelen szerződési feltételek (,,Szerződés’’) határozzák meg a szolgáltató (,,Szolgáltató”) üzemeltetésében működő, ETELE Plaza megnevezésű – mobileszközökön futtatható – alkalmazás (,,Alkalmazás”) felhasználásának feltételeit, valamint a Szolgáltató és az alkalmazást letöltő természetes személy (,,Végfelhasználó’’) jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltató és a Végfelhasználó a továbbiakban külön-külön ,,Fél’’, együttesen ,,Felek’’.

A Szolgáltató felhívja a Végfelhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben ismertetett szolgáltatások a Szerződés közzétételének időpontjában nem teljeskörűen állnak rendelkezésre, így különösen az Alkalmazáson keresztül történő mozijegyvásárlás esetén az előadás kezdetéről a Szolgáltató kizárólag akkortól küld emlékeztetőt, illetve az ETELE Plazaban üzemelő mozi büféjében történő online vásárlásról szóló digitális visszaigazolást kizárólag akkortól jeleníti meg az Alkalmazásban, amikor arról a Szolgáltató a Végfelhasználókat az Alkalmazáson keresztül vagy a regisztrált Végfelhasználó részére küldött elektronikus üzenetben tájékoztatja.

1.      A Szolgáltató általános adatai

Cégnév: Etele Plaza Üzemeltető Kft.

Székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-283776

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25587348-2-42

2.     Az Alkalmazás

2.1.    Az Alkalmazás egy mobileszközökre telepíthető és azokon futtatható számítógépes program, amely a Szolgáltató által kínált kényelmi szolgáltatások mobileszközökön keresztül történő igénybevételét teszi lehetővé.

2.2.   Az Alkalmazás felületén keresztül az azt letöltő Végfelhasználók az Szerződés 5 – 6. fejezetében meghatározott szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) vehetik igénybe.

2.3.   A Szerződés 6. pontjában felsorolt Szolgáltatások előzetes regisztrációhoz kötöttek („Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatások”), így azokat a Végfelhasználók kizárólag a Szerződés 3. pontja szerinti sikeres regisztrációt követően vehetik igénybe. A Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatásokon kívüli egyéb Szolgáltatások („Regisztrációhoz Nem Kötött Szolgáltatások”) igénybevételének, illetve az Applikáció használatának egyedüli előfeltétele a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek az Alkalmazás letöltésével történő elfogadása.

2.4.   A Végfelhasználó a mobileszközéről bármikor eltávolíthatja az Alkalmazást.

2.5.   Az Alkalmazást kizárólag a 16. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes természetes személy használhatja, illetőleg veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

3.     A regisztráció menete

3.1.    A Végfelhasználó a regisztrációt az Alkalmazás mobileszközére történő letöltését és telepítését követően hajthatja végre.

3.2.   A Végfelhasználók az Alkalmazásban regisztrálhatnak:

a)   Facebook-fiókjukkal;

 1. Google-fiókjukkal,
 2. Apple-fiókjukkal vagy

d)   az Alkalmazásban a regisztrációhoz kötelezően megjelölt személyes adatok megadásával, és belépési jelszó létrehozásával.

3.3.   A regisztráció formájától függetlenül a regisztráció során minden Végfelhasználó köteles megadni születési dátumát. A Végfelhasználó a regisztráció során továbbá jogosult, de nem köteles megadni a nemét és a lakcímének irányítószámát, utóbbi két adat annak függvényében adható meg, hogy a Végfelhasználó az ezen adatok felhasználásával is járó további funkciók (az azokhoz szükséges személyes adatkezelések) kapcsán hozzájárulást adott-e. A Végfelhasználó a regisztráció során vagy azt követően bármikor az Alkalmazásban esetlegesen hibásan megadott adatait akár a regisztráció során, akár azt követően bármikor kijavíthatja.

3.4.   A sikeres regisztrációnak további feltétele a 3.2. pont d) alpont szerinti regisztráció esetén a regisztrációnak a Végfelhasználó általi megerősítése (két lépcsős azonosítás).

3.5.   A a 3.2. pont d) alpont szerinti regisztráció esetén a két lépcsős azonosítás keretében, a Szolgáltató – a regisztrációhoz szükséges adatok Végfelhasználó általi megadását követően – a Végfelhasználót e-mailben tájékoztatja a regisztráció megerősítéséhez szükséges további lépésről. A Végfelhasználónak az e-mailben meghatározottak szerint, 30 napos határidőn belül van lehetősége a regisztráció véglegesítésére. Amennyiben a Végfelhasználó ezen határidőt elmulasztja, úgy a Szolgáltató e-mailben emlékezteti a Végfelhasználót a regisztráció megerősítésének szükségességére, további 30 napos határidőt biztosítva arra. Amennyiben a Végfelhasználó a további 30 napos határidőn belül sem erősíti meg regisztrációját, a Végfelhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek. Amennyiben a Végfelhasználó a regisztrációt az itt leírtak szerint megerősíti, számára a Szolgáltató elektronikus úton (az Alkalmazáson keresztül vagy a Végfelhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítéssel) a Szerződés létrejöttét visszaigazolja. A 3.2. pont a) – c) alpontok szerinti regisztráció során két lépcsős azonosításra nem kerül sor, azonban a Szolgáltató elektronikus úton (az Alkalmazáson keresztül vagy a Végfelhasználó közösségi média vagy egyéb szolgáltató által továbbított e-mail címre küldött értesítéssel) a Szerződés létrejöttét visszaigazolja. A regisztráció sikeres, ha a Szolgáltató a regisztráció megtörténtét a jelen bekezdésben foglaltak szerint elektronikus úton a Végfelhasználó számára visszaigazolja.

3.6.   A Szolgáltató a regisztráció során az adatokat nem ellenőrzi, a Szolgáltatót felelősség nem terheli arra az esetre, ha a Végfelhasználó a regisztráció során téves, hibás vagy valótlan adatokat adott meg. A Végfelhasználónak bármikor lehetősége van az adatait az Alkalmazásban ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy valótlan adatokat. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos egyes értesítéseket a Szolgáltató elsődlegesen a Végfelhasználó e-mail címére küldi meg, a Szolgáltató nem felel az értesítés elmaradásáért, amennyiben a Végfelhasználó e-mail címe megváltozott, téves vagy nem valós.

3.7.   Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Végfelhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon az Alkalmazás használata, illetve a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, vagy valótlan adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Végfelhasználó regisztrációját törölni, amely egyben a Szerződés azonnali hatályú megszűnését is jelenti.

3.8.  A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, az Alkalmazásban nem regisztrálhat és azt nem is használhatja. A Végfelhasználó a regisztráció során köteles a valós születési dátumát megadni. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén a Szolgáltató a Végfelhasználó regisztrációját jogosult törölni, mely egyben a Szerződés azonnali hatályú megszűnését is jelenti.

3.9.   A Végfelhasználót teljes körű felelősség terheli a regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve az azokkal összefüggő mindennemű tevékenységgel és azok biztonságos megőrzésével kapcsolatban. A Végfelhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén, a Szerződés 14.1. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

4.     A Szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános rendelkezések

4.1.    A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt az Alkalmazást üzemelteti a Szolgáltatások igénybevétele céljából.

4.2.   Az Alkalmazás használata díjmentes, azonban az Alkalmazás lehetőséget biztosít meghatározott szolgáltatások díjának az Alkalmazáson keresztül történő megfizetésére.

4.3.   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtását – mint osztható szolgáltatásokat – részben vagy egyészben, illetőleg az Alkalmazás üzemeltetését bármikor egyoldalúan megszüntesse, vagy az Alkalmazás igénybevételének feltételeit egyoldalúan megváltoztassa. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató továbbá bármikor jogosult az Alkalmazásban új szolgáltatásokat elérhetővé tenni, vagy a Szolgáltatásokat kiegészíteni.

5.     A Regisztrációhoz Nem Kötött Szolgáltatások

5.1.        Navigáció

5.1.1. Az Alkalmazáson keresztül elérhető Navigáció funkció lehetővé teszi, hogy (i) a Végfelhasználó aktuális helyzetét érzékelje; (ii) a Végfelhasználót az Etele Plazához, a Végfelhasználó által az Alkalmazásban keresett, az Etele Plaza épülete körüli tömegközlekedési eszközökhöz vagy az Etele Plazán belüli üzlethez/szolgáltatóhoz navigálja; és (iii) a Végfelhasználó a Szerződés  5.1.2. pontja szerinti parkoláskönnyítési szolgáltatást vegyen igénybe. E funkció eléréséhez szükséges, hogy a Végfelhasználó mobileszközén a helymeghatározást engedélyezze.

5.1.2.  Az Alkalmazáson keresztül a Végfelhasználó a Navigáció funkció keretén belül parkoláskönnyítési szolgáltatást vehet igénybe. Ezen Szolgáltatás keretén belül az Alkalmazás a parkolóház térképén megmutatja a Végfelhasználó által kiválasztott, Etele Plaza épületén belüli célponthoz legközelebb elhelyezkedő, szabad parkolóhelyekkel rendelkező parkolószintet vagy parkolózónát, és a Végfelhasználót az általa kiválasztott parkolószintre vagy parkolózónába irányítja.

5.1.3.  A navigációt egyrészről harmadik fél szolgáltatóknak az Alkalmazásba integrált szoftverei (a Végfelhasználó mobileszközétől függően pl. a Google, Waze, stb), más részről pedig az Etele Plazában kiépített Bluetooth alapú beltéri navigációs rendszer biztosítja. Tekintettel arra, hogy a helymeghatározás pontossága jellemzően – a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül álló – harmadik fél által biztosított eszközök működésétől, illetőleg a környezeti adottságoktól függ, a Szolgáltatót a helymeghatározás pontatlanságáért felelősség nem terheli, a helymeghatározás eredményét a Végfelhasználó köteles ellenőrizni.

6.     A Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatások

A Szolgáltató felhívja a Végfelhasználók figyelmét arra, hogy a parkolási fizetési szolgáltatás a Szerződés hatályba lépésének időpontjában még nem áll rendelkezésre, így ez az alábbi feltételekkel kizárólag akkortól lesz elérhető, amikor arról a Szolgáltató a Végfelhasználókat az Alkalmazáson keresztül vagy a regisztrált Végfelhasználó részére küldött elektronikus üzenetben tájékoztatja.

6.1.   Fizetés az Alkalmazás használatával

6.1.1.A Szolgáltató olyan, az Alkalmazásba épített online fizetési felületet kíván a Végfelhasználó számára elérhetővé tenni, amelyen keresztül a Végfelhasználó az Etele Plazában elérhető szolgáltatások díját elektronikus úton is jogosult megfizetni. Az Etele Plazában az Alkalmazás használatával megfizethető díjú szolgáltatás jelenleg az Etele Plaza parkolóiban történő parkolás.

6.1.2. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az Alkalmazásba épített online fizetési lehetőségek körét törekszik folyamatosan bővíteni. Az újabb, online fizetés lehetőségével érintett szolgáltatásokról a Szolgáltató a Végfelhasználót előzetesen tájékoztatja.

6.1.3. A parkolási díj Alkalmazáson keresztül történő megfizetésének feltétele, hogy a leparkolt gépjármű rendszáma legkésőbb a parkoló területére történő behajtást megelőzően az Alkalmazásban rögzítésre kerüljön.

6.1.4. A fizetési felületet („SimplePay”) a OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-174466) vagy az általa megjelölt pénzügyi intézmény működteti és biztosítja a bankkártyaelfogadást a Szolgáltató számára. A Végfelhasználó a fizetési felületen adhatja meg bankkártyája és egyéb adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A fizetési felületen megadott adatok közül a bankkártya adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

6.1.5.  Tekintettel arra, hogy a fizetési felületet és a bankkártyák Alkalmazásban történő elfogadását a 6.1.4. pontban megjelölt harmadik fél biztosítja, a Szolgáltató nem végez semmilyen engedélyköteles pénzügyi szolgáltatást. A Szolgáltatót a harmadik fél által biztosított fizetési felület hibáiért, az így biztosított bankkártyaelfogadásért felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a fizetési felületet biztosító harmadik fél ezen szolgáltatását önállóan nyújtja, a harmadik fél a Szolgáltatónak nem közreműködője.

6.1.6. A Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával a Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő által az Alkalmazás felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: egyedi tranzakció azonosító; a tranzakció devizaneme; Végfelhasználó email címe; a tranzakció összege; a tranzakció érvényességi ideje, amíg a fizetést meg lehet kezdeni. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

6.1.7.  Az igénybevett szolgáltatás díjának az Alkalmazáson keresztüli megfizetése esetén a Szolgáltató elektronikus bizonylatot állít ki és küld meg a Végfelhasználó elektronikus levelezési címére („e-nyugta”). A Végfelhasználó a fizetési folyamat alkalmazásbeli lezárását megelőzően jogosult áfás számlát igényelni, amelyhez a szükséges adatokat (cégnév, adószám, címadatok, számlázási e-mail cím) az Alkalmazásban meg kell adnia. A Szolgáltató jogosult elektronikus számlát kibocsátani. A Szolgáltató a parkolási szolgáltatásra vonatkozó e-nyugtát a tranzakció végrehajtását követően haladéktalanul kiállítja és elektronikusan megküldi. A parkolási díjak esetén amennyiben a Végfelhasználó az Alkalmazásban áfás számla kibocsátását igényli, a Szolgáltató a tárgyhóban teljesített valamennyi parkolási szolgáltatásról egyetlen elektronikus számlát bocsát ki és küldi meg a Végfelhasználónak a tárgyhót követő 8 napon belül.

6.2.   Parkolással összefüggő Szolgáltatások

6.2.1. A Végfelhasználó az Alkalmazásban az alábbi parkolással összefüggő Szolgáltatásokat veheti igénybe:

a)        a rendszám Alkalmazásban történő előzetes rögzítésével járó „Hol parkoltam?” funkció segít megtalálni az Etele Plaza parkolóterületein azt a parkolózónát vagy parkolószintet, amelyben a Végfelhasználó gépjárműve parkol;

b)        a Végfelhasználó a parkolási díjat az Alkalmazás használatával a 6.1. pont rendelkezései szerint megfizetheti;

c)         kedvezményes parkolás az Alkalmazásban történő mozijegy vásárlása esetén (Szerződés 6.5. pontja).

 

6.2.2.Az Alkalmazáson keresztül elérhető “Hol parkoltam?” funkció lehetővé teszi a Végfelhasználó számára, hogy megtudja, hogy melyik parkolószinten illetve -zónában parkolt, és a Végfelhasználót a megfelelő parkolószintre, illetve -zónába irányítja. A “Hol parkoltam?” funkció használatakor a parkolóházban a bejárati kapuknál kiépített rendszámfelismerő rendszer azonosítja a Végfelhasználó által az Alkalmazásban megadott rendszámhoz tartozó gépjármű helyzetét (azt a parkolószintet, illetve -zónát, amelybe behajtott). A Végfelhasználónak lehetősége van a rendszámfelismerő rendszer által felismert parkolószint vagy -zóna manuális módosítására (pl. ha az valamely okból nem helyesen került rögzítésre az Alkalmazásban), továbbá lehetősége van pontos, számmal megjelölt parkolóhelyét is rögzíteni az Alkalmazásban. A „Hol parkoltam?” funkció segítségével azonban ilyen esetben is csak az adott parkolószintre, illetve -zónába tudja a navigáció a Végfelhasználót visszanavigálni, a pontos parkolóhely számát csak a korábbi manuális rögzítés alapján tudja a Végfelhasználó az Alkalmazásban visszakeresni.

6.2.3. A „Hol parkoltam?” funkció eléréséhez szükséges, hogy a Végfelhasználó mobileszközén a Bluetooth bekapcsolt állapotban legyen és a Végfelhasználó a helymeghatározást engedélyezze. Tekintettel arra, hogy utóbbi esetben a helymeghatározás pontossága jellemzően – a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül álló – harmadik fél által biztosított eszközök működésétől, illetőleg a környezeti adottságoktól függ, a Szolgáltatót a helymeghatározás pontatlanságáért felelősség nem terheli, a helymeghatározás eredményét a Végfelhasználó köteles ellenőrizni. A helymeghatározás pontatlansága következhet továbbá abból is, ha a Végfelhasználó a behajtáskor a megengedett haladási sebességet túllépi és ezért a rendszámfelismerő rendszer nem képes pontosan leolvasni a rendszámot, ilyen esetben a helymeghatározás pontatlanságáért a Szolgáltató szintén nem felel.

 

6.2.5. Ha a parkolást a mozijeggyel rendelkező személy megszakítja (a parkolóból kihajt), az ingyenes jogosultság még abban az esetben sem folytatódik, ha a megszakításkor annak a tájékoztatóban megjelölt időtartama egyébként még nem telt el. A Végfelhasználó (vagy a mozijeggyel rendelkező más személy) az ingyenes parkolásra kizárólag abban az esetben jogosult, ha az Etele Plaza parkolójában a parkolást legkorábban az adott mozielőadás kezdete előtt 30 perccel, legkésőbb pedig a mozielőadás kezdete után 15 perccel megkezdi (az autójával behajt az Etele Plaza parkolójába). Ezen az időkereten kívül megkezdett parkolás esetén a kedvezmény nem vehető igénybe.

6.2.6.Az Alkalmazásban a mozijegyvásárlást végrehajtó regisztrált Végfelhasználó számára az ingyenes parkolási jogosultságot az Alkalmazás automatikusan rögzíti, azt a Végfelhasználónak a parkolás során, vagy annak végén külön érvényesíteni nem szükséges. (A kedvezményes parkolás a vásárlást végrehajtó Végfelhasználón kívüli más, mozijeggyel rendelkező személyek részére is elérhető, akik a mozijegy felmutatásával az Etele Plaza mozipénztárában, vagy a mozibüféjében tudják érvényesíteni a kedvezményt.)

 

 

6.3.   Az „Etele Klub” hűségprogram szolgáltatásai

6.3.1. Az „Etele Klub” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) keretében a Szolgáltató a regisztrált Végfelhasználókat hűségükért, azaz az Etele Plazában történt vásárlásaikért, aktivitásaikért és egyéb körülményekkel kapcsolatosan (pl. születésnap) jutalomban kívánja részesíteni. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Hűségprogram (az Alkalmazásban “ETELE Klub” elnevezés alatt) pontszerzési lehetőségek körét folyamatosan bővíti, az Alkalmazás első közzétételét követően még nem minden tervezett pontszerzési lehetőség él.

6.3.2. A Hűségprogram keretén belül a Véghasználók az Etele Plazában levásárolható vagy kedvezménnyé alakítható pontokban („Etele Pont”) részesülhetnek. Az Etele Pontok megszerzésére, összegyűjtésére valamint beváltására, kedvezménnyé alakítására a Végfelhasználóknak az Alkalmazáson keresztül van lehetőségük.

6.3.3. A Hűségprogram mindenkor hatályos részvételi feltételeit jelen Szerződés melléklete tartalmazza, az időszakos pontszerzési kampányokról pedig a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) megküldött hirdetményben tájékoztatja a Végfelhasználókat.

6.4.   Egyedi Kedvezmények nyújtása

6.4.1. Azon regisztrált Végfelhasználóknak, akik az Alkalmazásban kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy egyedi felhasználói profiljuk alapján személyreszóló ajánlatok küldése céljából a személyes adataikat a Szolgáltató gyűjtse, tárolja és kezelje, a Szolgáltató – a saját önálló mérlegelése és az Etele Plazában működő érintett üzletekkel folytatott előzetes egyeztetés alapján – a Végfelhasználó számára egyes termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában – a Végfelhasználó részére elektronikus marketingüzenetben megküldött – egyedi kedvezményt („Egyedi Kedvezmény”) biztosít.

6.4.2.A Szolgáltató az Egyedi Kedvezményt virtuálisan megtestesítő kupont („Digitális Kupon”) – amennyiben az Egyedi Kedvezményt ilyen formában nyújtja – elektronikus marketing üzenet formájában küldi meg a Végfelhasználó számára.

6.4.3. Elektronikus marketingüzenet alatt:

 • a Végfelhasználónak az Alkalmazásban megadott e-mail címére küldött, reklámot tartalmazó elektronikus levél (e-mail),
 • a Végfelhasználó mobileszközére küldött, reklámot tartalmazó ún. „push” értesítés;
 • a Végfelhasználó helyzete alapján, annak mobiltelefonjára küldött, reklámot tartalmazó „push” értesítés, és
 • az Alkalmazáson keresztül közzétett reklám

értendő.

6.4.4.Az Egyedi Kedvezmény jellegét, illetve mértékét az arról szóló elektronikus marketingüzenet vagy a Digitális Kupon rögzíti. Az Egyedi Kedvezmény kizárólag az elektronikus marketingüzenetben (ideértve: a Digitális Kuponon) meghatározott időtartam alatt és az ott feltüntetett, az Etele Plazában működő üzletben, illetőleg az Etele Plazában elérhető termék vagy szolgáltatás vonatkozásában vehető igénybe. Abban az esetben, amennyiben az Egyedi Kedvezményt az elektronikus marketingüzenet értelmében Etele Plazában működő üzlet nyújtja, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Egyedi Kedvezmény tényleges biztosításáért, illetve annak elmaradásából eredő károk megtérítéséért. Az Egyedi Kedvezmény az üzletek, illetve a Szolgáltató által biztosított egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

6.5.   Mozijegy és a mozi büfé termékeinek vásárlása

6.5.1.  Az Alkalmazáson keresztül a regisztrált Végfelhasználó az Etele Plazában üzemelő moziban mozijegy vásárlását kezdeményezheti. A moziszolgáltatást nem a Szolgáltató, hanem a mozi üzemeltetője, a Cinext Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) teljesíti. A mozijegy ellenértékét a Végfelhasználó közvetlenül a Cinext Kft. számára fizeti meg az Alkalmazásból átirányítással elérhető, a Cinext Kft. (vagy vele szerződött harmadik fél) rendelkezése alatt álló fizetési felületen keresztül. A mozijegyvásárlás teljesítéséért vagy a moziszolgáltatásért a Szolgáltató nem felel.

6.5.2. A Szolgáltató a jelen pont szerinti Szolgáltatás keretében vállalja, hogy a Végfelhasználónak a mozijegy vásárlására vonatkozó igényét továbbítja a Cinext Kft. részére, majd miután a Cinext Kft. a Szolgáltató számára jelezte a sikeres vásárlás tényét, és a megvásárolt mozijegy adatait a Szolgáltató részére megküldte, a Szolgáltató az Alkalmazásban digitális mozijegyet jelenít meg a Végfelhasználó részére. A digitális mozijegyet a Szolgáltató a Végfelhasználónak az Alkalmazásban regisztrált e-mail címére is megküldi.

6.5.3. A Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül (az így vásárolt mozijegy szerinti) mozielőadás kezdete előtt a Végfelhasználó részére emlékeztetőt küldhet.

6.5.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Végfelhasználó által az Alkalmazáson keresztül vásárolt mozijegyeit a regisztráció törléséig a Végfelhasználó számára az Alkalmazásban megjeleníti, valamint a vásárláshoz kapcsolódóan a jelen Szerződésben meghatározott kedvezményeket nyújtja.

6.5.5. Ha a Végfelhasználó a Cinext Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül mozibüfé terméket vásárol, a Szolgáltató a Cinext Kft.-tól kapott értesítés alapján a vásárlásról szóló digitális visszaigazolást az Alkalmazásban megjeleníti. A büfétermékek értékesítését nem a Szolgáltató, hanem a Cinext Kft. végzi, a Végfelhasználó a termékek vételárát közvetlenül a Cinext Kft. részére fizeti meg. A termékértékesítésért a Szolgáltató nem felel. A digitális visszaigazolást a Szolgáltató a Végfelhasználó regisztrációjának törléséig az Alkalmazásban megjeleníti, valamint a vásárláshoz kapcsolódóan a jelen Szerződésben meghatározott kedvezményeket nyújtja.

6.6.  Az Etele Plazában igénybe vett egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk elérhetővé tétele

6.6.1. Az Alkalmazásban a Szolgáltató az Etele Plazában a Végfelhasználó által igénybe vett egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat tesz elérhetővé a Végfelhasználó számára. Ilyen információk különösen az Etele Plaza parkolóiban elhelyezett elektromos gépjármű-töltőpontok igénybevételével, illetve a 6.5. pont szerint megvásárolt mozijegyekkel, büfétermékekkel összefüggő adatok.

6.6.2.A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Etele Plazában elérhető szolgáltatások körének változásától függően, az Alkalmazásban közzétett információk körét is módosítsa vagy az adott közzétételt megszüntesse.

7.      A Szerződés létrejötte és hatálya

7.1.    Amennyiben a Végfelhasználó elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit, és azt a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja, a Szerződés a Felek között létrejön. Elfogadásnak a Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatások esetén az minősül, ha az Alkalmazás letöltését követően a Végfelhasználó az Alkalmazásban pipával jelzi, hogy a Szerződés feltételeit elolvasta, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Regisztrációhoz Nem Kötött Szolgáltatások esetén a Szerződés az Alkalmazás letöltésével, ráutaló magatartással jön létre azzal, hogy a Szolgáltató ilyen esetben az Alkalmazáson keresztül küldött üzenetben igazolja vissza a Szerződés létrejöttét. Az ilyen módon, elektronikus úton megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés mindenkor hatályos verziója az Alkalmazásban elérhető, míg a korábbi verziók a Szolgáltatótól a 14.1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén kérhetők.

7.2.   A Regisztrációhoz Nem Kötött Szolgáltatások tekintetében a Szerződés annak a Végfelhasználó általi – az Alkalmazás letöltésével történő – elfogadásával és annak Szolgáltató általi elektronikus úton történő visszaigazolásával lép hatályba. A Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatások vonatkozásában a Szerződés a 3.5. pont szerinti sikeres regisztrációval lép hatályba.

7.3.   Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik, kötelező legrövidebb szerződéses időszak nélkül.

7.4.   A Szerződés hatálya kiterjed az Alkalmazáson keresztül nyújtott valamennyi információs társadalommal összefüggő Szolgáltatásra.

8.     A Szolgáltató kártérítési felelőssége

8.1.   A Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatások ingyenességére tekintettel – a károkozás módjától függetlenül –, a Végfelhasználókkal szemben nem felel semmilyen, a jelen Szerződés megszegéséből eredő, közvetlen (a Szolgáltatás tárgyában bekövetkezett) vagy következményi károkért.

8.2.  A Szolgáltató nem felel az ellenőrzési körén kívül eső technikai hibákért (így különösen a hálózati kapcsolat hibájáért, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, árnyékoltság vagy a nem megfelelő földrajzi lefedettség okozta hibákért vagy kiesésekért).

8.3.  A Szolgáltató továbbá kizárja a felelősségét az Alkalmazás, vagy a harmadik fél szolgáltatók által biztosított helymeghatározás vagy fizetési felület meghibásodásáért, amely időtartam alatt azok nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szolgáltatót felelősség nem terheli abban az esetben sem, ha a kár bekövetkezése az Alkalmazás nyilvánosan elérhető legfrissebb verziójának letöltésével elkerülhető lett volna. A Szolgáltató továbbá nem felel a Végfelhasználók és az Etele Plazában működő üzletek, szolgáltatók magatartásáért.

8.4.  A Szolgáltató nem szavatolja az Alkalmazás hibamentességét.

8.5.   Az Alkalmazásban egyes Szolgáltatások kizárólag Magyarországon az Etele Plaza területén érhetők el.

8.6.  A jelen 8. pont szerinti korlátozás nem érinti a Szolgáltató szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért fennálló felelősségét.

9.     Az Alkalmazás használatára vonatkozó szabályok

9.1.   A Végfelhasználó az Alkalmazás használatával nem sértheti a Szolgáltató vagy harmadik felek jogát, jogos érdekét, így különösen a használat nem sérthet:

a)      szerzői jogot, védjegyoltalomhoz fűződő jogot vagy más szellemi tulajdonjogot;

b)     személyiségi jogot (más jó hírnevét, becsületét, magántitkát, személyes adatait, üzleti titkot, védett ismeretét, stb.);

c)      bármely jogszabályi rendelkezést.

9.2.   A Végfelhasználó nem veszélyeztetheti az Alkalmazás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól, valamint nem folytathat olyan tevékenységet, amely az Alkalmazás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíti, illetve az Alkalmazást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kiteszi.

9.3.   A Végfelhasználó szavatolja, hogy az általa megadott, feltöltött adat, tartalom (pl.: kép, szöveg stb.) nem sérti mások jogát, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételét a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult engedélyezte, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy a közzétételhez hozzájárult. A jelen pontban foglalt rendelkezés megsértése esetén, az abból eredő kárért a Végfelhasználó tartozik felelősséggel.

9.4.   Abban az esetben amennyiben – akár harmadik személy tájékoztatása alapján akár bármilyen egyéb módon – a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Végfelhasználó által az Alkalmazás útján elérhetővé tett valamely tartalom jogszabályba ütközik (pl.: a szerzői jogi törvény vagy a védjegytörvény által védett jogot sért vagy becsületsértő, rágalmazó tartalomnak minősül), a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el, és jogosult az érintett tartalom eltávolítására vagy a hozzáférés megszüntetésére. Jelen bekezdésben megjelölt törvényi keretek között a hivatkozott jogsértés körülményei és műszaki lehetőségei függvényében dönt a Szolgáltató arról, hogy a sérelmezett tartalomhoz való hozzáférést szünteti-e csak meg, vagy magát a tartalmat törli.

9.5.   Ha a Szolgáltató más módon hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a Szerződésben meghatározott használati szabályokat megsértették, a Szerződés külön nyilatkozattal történő felmondása nélkül is véglegesen törölheti a jogsértő tartalmat, illetve az ahhoz kapcsolódóan közzétett más adatokat is. A Szolgáltató nem köteles a törlésről előzetesen értesíteni Végfelhasználót.

9.6.  Mivel a Szolgáltató nem rendelkezik megfelelő erőforrással ahhoz, hogy folyamatosan minden Végfelhasználóját felügyelni tudja, és nem ismeri mindazon körülményeket, amelyek egy lehetséges jogsértés megtörténtére utalnak, ezért a Szolgáltató a használati szabályok betartását nem tudja és nem köteles folyamatosan nyomon követni.

9.7.   Szolgáltató a 9.6. pontban rögzítettektől függetlenül jogosult – a Szerződés szerinti szabályok betartatásához szükséges mértékben – a felhasználást bármikor esetileg ellenőrizni, illetve nagyobb számú visszatérő visszaélés esetén a használati szabályok megsértésének megelőzése végett bizonyos felhasználást felügyelni.

10. Szellemi alkotások

10.1.    Az Alkalmazásban feltüntetett védjegyek használatára kizárólag a Szolgáltató, illetőleg harmadik felek jogosultak. A Végfelhasználó nem jogosult ezen védjegyek bármely módon történő használatára, hasznosítására.

10.2.   Az Alkalmazás – ideértve annak kódját, akár forráskód, akár tárgykód formájában, grafikai kialakítását és dokumentációját is – szerzői vagyoni jogainak jogosultja a Szolgáltató.

10.3.   A Szolgáltató az Alkalmazásnak a Végfelhasználó által birtokolt mobileszközre történő telepítésétől kezdődően az Alkalmazás felhasználására nem kizárólagos, földrajzi korlátozás nélküli jogot enged a Végfelhasználó részére az Alkalmazás szerzői jogi oltalmának teljes időtartamára.

10.4.   A 10.3. pont szerinti felhasználási jog keretében a Végfelhasználó jogosult az Alkalmazást a mobileszközön telepíteni és futtatni, a Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevétele céljából. A Végfelhasználó az Alkalmazás felhasználását harmadik személyek részére nem engedélyezheti, alfelhasználási jogot nem engedhet. A Végfelhasználó nem jogosult az Alkalmazás átdolgozására, visszafejtésére, fordítására, az Alkalmazás bármely más módosítására, kivéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése alapján arra jogosult.

10.5.   A fentiek szerinti felhasználási jog – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a Szerződés teljesítése során, az Alkalmazás Végfelhasználók számára elérhetővé tett új verzióira is, az adott verzió Végfelhasználó általi letöltésétől (azaz a Végfelhasználó birtokában lévő mobileszközre történő telepítéstől) kezdődően.

10.6.   A Végfelhasználó nem jogosult az Alkalmazás jelen Szerződést meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására.

11.   A Szerződés megszűnése

11.1. A Szerződés megszűnik, ha a Szolgáltató a 4.3. pont szerint az Alkalmazás üzemeltetését megszünteti.

11.2.A Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatások tekintetében a Szerződés megszűnik továbbá a Végfelhasználó regisztrációjának törlésével, a törlés időpontjában.

11.3.A Végfelhasználó a regisztrációjának törlésére irányuló kérelmét a Szolgáltató 14. pontban meghatározott elérhetőségeire írásban (akár e-mail útján) terjesztheti elő, vagy regisztrációjának törlését az Alkalmazásban is kezdeményezheti a Szolgáltatónál. A Szolgáltató a Végfelhasználó erre irányuló kérelmének kézhezvételét követő 30. napon törli a Végfelhasználó regisztrációját, amely időtartam alatt azonban a Végfelhasználó továbbra is jogosult az Alkalmazás valamennyi funkiójának hasnzálatára. A regisztráció törlésére vonatkozó kérelem e 30 napos felmondási időszak végét megelőző 5. (ötödik) napig vonható vissza, azaz amennyiben a Végfelhasználó a törlési kérelem Szolgáltató általi kézhezvételétől számított 25. napot követően juttatja el a Szolgáltatónak a regisztráció törlési kérelem visszavonására vonatkozó nyilatkozatát, akkor a törlés mellőzésére már nincs lehetőség. A regisztráció törléséről, illetve a törlési kérelem visszavonására vonatkozó nyilatkozat elfogadásáról a Szolgáltató értesíti a Végfelhasználót. A Végfelhasználó a regisztrációjának törlését követően az Alkalmazás regisztrációhoz kötött szolgáltatásait egy újbóli regisztrációig nem fogja tudni használni, illetve – esetleges új regisztráció esetén is – valamennyi, a törölt regisztrációjához kapcsolódó kedvezményét elveszíti.

11.4.A Szolgáltató törli a Végfelhasználó regisztrációját a Szerződésben meghatározott esetekben, továbbá amennyiben a Végfelhasználó – a Szolgáltató által a Végfelhasználó elektronikus levélcímére megküldött írásbeli felhívás ellenére – két (2) évet meghaladó időtartamban nem végez semmilyen tevékenységet az Alkalmazás felületén (a Végfelhasználó inaktív). E tekintetben nem minősül a Végfelhasználó aktivitásának az, ha a Hűségprogram keretén belül egyenlegén pontjóváírás történik.

11.5. Szolgáltató azonnali hatállyal törölheti a Végfelhasználó regisztrációját, ha Végfelhasználó a jelen Szerződésben foglaltakat megsérti.

11.6.    A Szolgáltató a Szerződés megszűnéséről a Végfelhasználó által megadott elektronikus levélcímen utólag értesíti a Végfelhasználót.

11.7. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációja törlésre kerül, illetve ha a Szerződés bármely okból megszűnik, azzal egyidejűleg az Etele Pontok, illetőleg a még fel nem használt Egyedi Kedvezmények is véglegesen törlésre kerülnek, azokra a Végfelhasználó a megszűnést követően nem jogosult.

12.  A Szerződés egyoldalú módosítása

12.1.Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül nyújtott Szolgáltatásokat egyidejűleg nagyszámú Végfelhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel és ingyenesen, fenntartja magának a Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítási jogát, ideértve azt is, hogy az Alkalmazásban új funkciókat vezessen be, vagy már meglévő funkciókat megszüntessen.

12.2.   Szolgáltató az egyoldalú módosításról megfelelő időben, a módosítások hatályba lépését megelőzően értesíti a Végfelhasználókat.

12.3.    Sürgős esetben így különösen visszaélések megfékezése, az Alkalmazás megfelelő működésének biztosítása, vagy bírósági, illetve hatósági határozat, intézkedés vagy jogszabályi változás esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szerződést azonnali hatállyal történő módosítására. Ilyen esetekben elegendő, ha a Szolgáltató utólag tájékoztatja a módosításról a Végfelhasználókat.

13.  Adatkezelés

13.1.Az Alkalmazás üzemeltetésével, illetve a Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a Szolgáltató a Végfelhasználónak az általa megadott vagy az Alkalmazás használata következtében tudomására jutott személyes adatait kezeli.

13.2.    Az Alkalmazás használata keretében megvalósuló személyesadat-kezelések céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint a Végfelhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, jogorvoslati lehetőségeire, illetve a Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatást az Alkalmazásban elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza részletesen.

14. Panaszkezelés

14.1.A Végfelhasználó az Alkalmazással vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

Név:      Etele Plaza Üzemeltető Kft.

Levelezési cím: 1115 Budapest, Etele út 68.

E-Mail: info@eteleplaza.hu

14.2.   Amennyiben a Végfelhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató megküldi a Végfelhasználó részére.

14.3.   A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

14.4.   A Szolgáltató a Végfelhasználó által tett panaszokra azok megtételét (Szolgáltató általi kézhezvételét) követő harminc (30) napon belül érdemben válaszol.

14.5.    Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Végfelhasználó megelégedésére történt, vagy a Végfelhasználó panasza elutasításra került, a fogyasztónak minősülő Végfelhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Végfelhasználó a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

14.6.   Amennyiben a Szolgáltató a panaszkezelés során megsértette a fogyasztónak minősülő Végfelhasználó számára biztosított jogokat, a Végfelhasználó a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg. Amennyiben a Végfelhasználó panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

 • Pest Megyei Békéltető Testület
 • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefon: 06 1 2690 703
 • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

14.7.    Az adatvédelmi tárgyú panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltatónak az Alkalmazáson keresztül elérhető Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti.

15.  Vegyes rendelkezések

15.1. A Szerződés az itt szabályozott jogviszony tekintetében a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli, írásbeli vagy ráutaló magatartással létrejött megállapodást hatálytalanít.

15.2.    A Szerződésre a magyar jog irányadó. A Szerződés nyelve magyar.

15.3.    Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

15.4.    A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéshez csatolt melléklet („Etele Klub” hűségprogram Szabályzata).

 

 

 

 

 

 

 

Töltsd le az Etele App-ot!

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról