HU EN

Töltsd le az ETELE appot:

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról

Adatkezelési Tájékoztató

Közzététel napja: 2021. szeptember 15.
Verziószám: 1.0

Tisztelt Felhasználó!

Az Ön által letöltött mobil applikáció („Applikáció” vagy „Alkalmazás”) használatával összefüggésben a személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. Kérjük, olvassa el jelen adatvédelmi tájékoztatót, amelynek célja, hogy adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”) és a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljük és Önt az adatkezelésünkről megfelelően tájékoztassuk.

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő cégneve: Etele Plaza Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-283776
E-mail címe: info@eteleplaza.hu
weboldal: eteleplaza.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjeének elérhetőségi adatai:
Postacíme: 1119, Budapest, Hadak útja 1.
E-mail címe: dpo@eteleplaza.hu
Telefonszáma: +36 70 457 1191

2. Az adatkezelésre vonatkozó általános tudnivalók

Az Alkalmazás használata során az Ön személyes adatait gyűjtjük és kezeljük.

Személyes adatnak tekintendő az Önre vonatkozó bármely információ, amit velünk megoszt, illetve amelyhez hozzáférünk Önnel kapcsolatban. Személyesadat-kezelés alatt értendő bármely művelet amit az Önre vonatkozó adatokkal végzünk (pl. az Applikációban megadott adatok tárolása rendszereinkben, marketing célú elemzések, helymeghatározás vagy bluetooth tracking alapján az Ön mozgására vonatkozó adatok felhasználása vagyonbiztonsági vagy statisztikai célokra). A jelen tájékoztató Önre több helyen is mint „érintettre” utal.

Előfordulhat, hogy egyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt egyik célból ugyan már nem kezeljük, de mégis vannak olyan egyéb célok (így például egy másik szolgáltatás nyújtása), amelyek miatt ugyanazon adat kezelése továbbra is feltétlenül szükséges. Ezen egyéb célokat a jelen tájékoztatóban ismertetjük, amennyiben azok az Alkalmazás használatával függenek össze. Az ETELE Plaza vásárlóit, látogatóit érintő minden egyéb adatkezelésről  a fent megjelölt weboldalunkon közzétett adatkezelési tájékoztatókból tájékozódhat.

A jelen tájékoztatóban az egyes adatkezelési céloknál megjelölt adatmegőrzési idő a „Biztonsági mentések” alcím alatt megjelölt megőrzési idővel meghosszabbodhat, ha az adatról az Adatkezelő biztonsági mentést készít.

A jelen tájékoztató szerint hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonása esetén azonnal töröljük, illetve a visszavonással érintett célból a továbbiakban nem kezeljük. A Felhasználó a hozzájárulását jogosult megtagadni vagy azt bármikor visszavonni oly módon, hogy (i) az adatot az Applikációban törli; vagy (ii) az Adatkezelőnél a törlést kezdeményezi az Adatkezelő fent megadott postacímére vagy e-mail címére küldött írásos megkeresés útján; vagy (iii) hírlevélre feliratkozással kapcsolatban a hírlevélben található linken leiratkozik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár, a 3.1. pontban meghatározott Szerződés teljesítésének a hozzájárulás nem képezi előfeltételét, és annak megtagadása vagy visszavonása nem érinti a szerződéses feltételeket. A hozzájárulás megadásának tényére és időpontjára vonatkozó adatot a hozzájárulás visszavonását követő általános polgári jogi elévülési idő tartama alatt (5 évig) őrizzük meg az esetleges jogi igények érvényesítése, védelme céljából.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Applikáció használatának általános feltételeit rögzítő Szerződésben ismertetett szolgáltatások a jelen adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének időpontjában nem teljeskörűen állnak rendelkezésre, így különösen a parkolás fizetési és okos parkolási szolgáltatások, továbbá az „ETELE Klub” Hűségprogram pontgyűjtési, pontbeváltási és egyéb szolgáltatásai kizárólag akkortól lesznek elérhetőek, amikor arról az Adatkezelő Önt mint felhasználót az Alkalmazáson keresztül vagy elektronikus üzenetben tájékoztatja. Ennek megfelelően az ezen szolgáltatások kapcsán jelen tájékoztatóban ismertetett személyes adatkezelések is csak az Adatkezelő által közölt időponttól valósulnak meg.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

3.1 Az Alkalmazás használatának, és az abban elérhető szolgáltatásoknak a feltételeit rögzítő szerződés teljesítése

Az Applikáció használatának, illetőleg az abban nyújtott szolgáltatások igénybevételének a feltételeit rögzítő szerződés („Szerződés”) alapján az Adatkezelő olyan szolgáltatások nyújtását vállalja, amelyek az Ön személyes adatainak ismerete nélkül nem teljesíthetők. Ezek a szolgáltatások a következők:

 • navigáció;
 • parkolással összefüggő szolgáltatások;
 • „ETELE Klub” hűségprogram szolgáltatásai.

A fenti szolgáltatások részletes feltételeit az Alkalmazás általános szerződési feltételei (azaz a Szerződés) rögzíti.

3.1.1 Navigáció

Az Applikáción keresztül elérhető „Navigáció” funkció lehetővé teszi, hogy az Applikáció az ETELE Plaza területén a Felhasználót az általa megjelölt üzlethez, szolgáltatóhoz irányítsa, továbbá a parkolóház térképén megmutatja parkolószintenként, illetve meghatározott szinteken parkolózónánként a szabad parkolóhelyek számát, a Felhasználó által kiválasztott, ETELE Plaza épületén belüli célponthoz legközelebb elhelyezkedő, szabad parkolóhelyekkel rendelkező parkolószinteket, illetve parkolózónákat, és a Felhasználót az általa kiválasztott parkolószintre, illetve -zónába irányítja.

Abban az esetben, amennyiben Ön az Alkalmazás letöltésekor vagy azt követően bármikor engedélyezi, hogy az Alkalmazás hozzáférjen a helyzetére vonatkozó adatokhoz, és a Bluetooth funkciót bekapcsolja, a „Navigáció” funkció biztosítása érdekében Önnek az alábbi táblázatban feltüntetett személyes adatait kezeljük.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Felhasználó valós helyzete (geolokációs adat) A Felhasználó helyzete alapján az ETELE Plazához, az ETELE Plaza épülete körüli tömegközlekedési eszközökhöz, az ETELE Plazán belüli üzlethez/szolgáltatóhoz vagy a Felhasználó által a parkoláskönnyítési szolgáltatás keretében kiválasztott parkolószinthez illetve parkolózónához történő navigálás. Szerződés teljesítése

Az Ön helyzetének ismerete szükséges ahhoz, hogy az Applikáció a lehető legrövidebb úton irányítsa Önt az Ön által megadott helyre.. Az Alkalmazás a távoli helyről az ETELE Plazához navigálás ideje alatt a Felhasználó lokációs adatait (azaz pl. hogy honnan, milyen útvonalon jutott el az ETELE Plazához) nem rögzíti, nem tárolja.

Az Alkalmazásban megtalálható az ETELE Plaza belső térképe is. Ahhoz, hogy ezen a térképen az Ön aktuális helyzetét meg tudjuk jeleníteni, és az ETELE Plazán belüli a „Navigáció” szolgáltatást nyújtani tudjuk, a mobileszköze beállításaiban engedélyeznie kell azt, hogy az Alkalmazás hozzáférjen a lokációs adataihoz.

A helymeghatározási beállításokat a mobileszközén bármikor módosíthatja, vagy kikapcsolhatja.

Ha Ön nem kapcsolja be, illetve nem hagyja bekapcsolt állapotban a mobileszköze egyedi azonosítójának megállapításához szükséges eszközfunkciót (pl.: Bluetooth-t), illetőleg nem engedélyezi, hogy az Alkalmazás a helyzetére vonatkozó adatokhoz hozzáférjen, akkor a fenti adatokat nem kezeljük és ezáltal a „Navigáció” szolgáltatást sem tudjuk biztosítani.

Adatmegőrzési idő: a „Navigáció” szolgáltatás céljára a fenti adatokat mindaddig kezeljük, ameddig:

 • Ön engedélyezi, hogy az Alkalmazás a helyzetére vonatkozó adatokhoz hozzáférjen, és az Alkalmazást használja, és
 • a mobileszköze helymeghatározáshoz szükséges eszközfunkciója (pl.: Bluetooth) a mobileszközén be van kapcsolva és az ETELE Plaza területén vagy annak néhány méteres körzetében tartózkodik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a helyzetére vonatkozó egyes adatokat a 3.1.3 és 3.3 pont szerinti további (parkolási szolgáltatások és statisztikai) célokkal összefüggésben is kezeli.

Önmagában a „Navigáció” szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges az, hogy Ön az Alkalmazásban előzetesen regisztráljon.

3.1.2 Az Alkalmazásban történő regisztráció

Az Adatkezelőnek minden további (a „Navigáció” szolgáltatáson túli) szolgáltatása az Alkalmazásban csak abban az esetben érhető el, illetőleg az Adatkezelő testreszabott reklámüzeneteket csak abban az esetben tud küldeni, ha Ön az Alkalmazásban előzetesen regisztrált. A regisztráció célja, hogy az Adatkezelő Önt az ezen szolgáltatásokhoz, illetőleg marketing célhoz szükséges mértékben azonosíthassa.

Az Alkalmazásban akár közvetlenül (az adatainak az Alkalmazásban történő megadásával) vagy akár a meglévő Facebook, Google, illetve iOS operációs rendszert futtató készülékek esetén Apple fiókjával is regisztrálhat.

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó valamelyik közösségimédia-fiókján (pl.: Facebook, Google) vagy Apple felhasználói fiókján keresztül kíván regisztrálni, úgy a regisztrációhoz szükséges további adatokat az azonosítást követően szükséges megadnia.

A regisztráció és az Alkalmazás használata során általában gyűjtött adatokat és azok kezelésének célját, jogalapját az alábbi táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Felhasználó vezeték- és keresztneve, a nem közösségi média vagy Apple ID használatával történő regisztráció esetén jelszó A Felhasználó azonosítása, Felhasználóval való kapcsolattartás Szerződés teljesítése
Felhasználó születési dátuma Annak ellenőrzése, hogy a Felhasználó a 16. életévét betöltötte Szerződés teljesítése
E-mail cím A regisztráció felhasználó általi megerősítése (kivéve közösségi média vagy Apple ID használatával történő regisztráció esetén), a sikeres regisztráció szolgáltató általi visszaigazolása és a szolgáltatásokkal összefüggő kapcsolattartás Szerződés teljesítése
Felhasználó neme és lakóhelyének irányítószáma (nem kötelezően, csak a vonatkozó hozzájárulás megadása esetén megadandó és tárolt adatok) és a hozzájárulás ténye és megadásának időpontja Személyre szabott elektronikus marketingüzenet tartalmának (ideértve a marketingüzenetekben megküldött egyedi kedvezmények paramétereinek) kialakítása („profilalkotás”) Hozzájárulás

A hozzájárulás tényét és megadásának időpontját mint személyes adatot az Adatkezelő azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelést igazolni tudja.

Az Alkalmazás használata során keletkező adatok, amennyiben az egyes funkciók használatához technikai szempontból szükséges (pl. regisztráció időpontja, felhasználói jelszó módosításának utolsó időpontja, stb.) Az Applikáció rendeltetésszerű és biztonságos használatának technikai biztosítása Szerződés teljesítése
Az Adatkezelő által előállított felhasználói azonosítók Az Applikáció rendeltetésszerű használatának technikai biztosítása (az Adatkezelő több informatikai rendszerben gyűjti és tárolja az Ön adatait, annak érdekében, hogy a rendszerekben az egyes adatok biztosan Önhöz rendelhetők legyenek, ezáltal az adatok pontossága biztosított legyen, az Adatkezelő felhasználói azonosítókat alkalmaz) Szerződés teljesítése
Közösségimédia-azonosító, amennyiben az eltér az e-mail címtől (lehetőség van az Alkalmazásban történő közvetlen regisztrációra is, ilyen esetben ennek az adatnak a kezelésére nem kerül sor) Regisztráció az Alkalmazásban (amennyiben a Felhasználó közösségimédia-fiókon keresztül regisztrál) Szerződés teljesítése
A jelen táblázatban foglalt, kötelezően megadandó vagy egyébként az Alkalmazás használata során keletkezett adatok A Szerződéssel összefüggésben esetleges jogi igények érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés. Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén a Felhasználót azonosítani tudja és megfelelő bizonyítékok birtokában legyen.

A fenti táblázatban nem kötelezően megadandó adatként, dőlt betűvel megjelölt adatok kivételével, a regisztráció során a Felhasználó valamennyi fenti adatot köteles megadni, ugyanis anélkül az Adatkezelő nem képes a Szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére. A kapcsolattartási adatok megadásának hiányában továbbá az Adatkezelőnek nem állna módjában a Felhasználóval fennálló szerződéses kapcsolatot fenntartani, ápolni, a Szerződéssel kapcsolatos lényeges információkról (pl.: általános szerződési feltételek módosítása) a Felhasználót időben tájékoztatni. A nem kötelezően megadandó adatok kapcsán fontos tudnia, hogy azokat csak olyan célból használhatjuk fel, amelyhez az Ön külön hozzájárulása szükséges, így ha azokat a regisztráció során megadja, azonban az egyedi marketing ajánlatok küldéséhez és az ahhoz szükséges profilalkotáshoz nem ad hozzájárulást, akkor ezen adatai nem kerülnek rögzítésre, azokat jogalap hiányában nem kezeljük.

Adatmegőrzési idő: A hozzájáruláson alapuló adatok kivételével, a fenti táblázatban megjelölt adatokat a Szerződés fennállása alatt, illetőleg az igényérvényesítéshez szükséges adatokat a polgári jogi elévülési idő végéig (azaz – főszabály szerint – a Szerződésből eredő lehetséges követelések esedékessé válásától kezdődő 5 évig), illetve jogi igény érvényesítése esetén a vonatkozó jogi eljárások jogerős lezárásáig (beleértve esetleges végrehajtást is) kezeljük. Felhívjuk figyelmét arra, hogy – amennyiben Ön nem Facebook, Google vagy Apple fiókjával regisztrál – az Alkalmazásba történő sikeres regisztrációhoz (az Alkalmazás általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően) az is szükséges, hogy Ön a regisztrációt (az ún. két lépcsős azonosítás útján) megerősítse, amelyre a regisztrációs adatok megadásától számított 30 nap áll rendelkezésre. Ezen határidő eredménytelen leteltét követően egy emlékeztető küldésével további 30 napot biztosítunk a regisztráció lezárására. A regisztráció megerősítésének elmaradása esetén az annak során megadott adatait az így számított 60 napos időtartam leteltével anonimizáljuk.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés vonatkozásában lásd a tájékoztató 2. pontját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a regisztrációs adatokat a parkolási szolgáltatásokkal (3.1.3. pont), az „ETELE Klub” hűségprogrammal (3.1.4. pont), marketingüzenetek küldésével (3.2. pont), statisztikai célokkal (3.3. pont), valamint az Alkalmazás használati szabályainak betartatásával (3.5 pont) összefüggésben is kezeli.

3.1.3          Parkolással összefüggő szolgáltatások

Az Alkalmazásban az alábbi parkolással összefüggő szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • a „Hol parkoltam?” funkció egyrészről segít megtalálni az ETELE Plaza parkolójában azt a parkolószintet vagy -zónát, amelyben a gépjárműve parkol, másrészről pedig Önt ezen parkolószinthez vagy -zónához vezeti;
 • a parkolási díjat az Alkalmazás használatával is megfizetheti (jegymentes/„okos” parkolás).

Ezen szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő az ETELE Plaza parkolóiban rendszámfelismerő rendszert és Bluetooth szenzorokat üzemeltet. Ezek segítségével az Adatkezelő rögzíti a parkolóba behajtó gépjárművek rendszámát, a belépés helyét és időpontját. A parkolási díj megfizetését és a „Hol parkoltam?” szolgáltatás igénybevételét az Alkalmazás csak abban az esetben teszi lehetővé, ha Ön a rendszámát a parkolóházba történő belépését megelőzően az Alkalmazásban rögzíti és ezáltal a rendszámfelismerő rendszer által leolvasott rendszámmal az Alkalmazás Önt mint adott rendszámmal regisztrált felhasználót azonosítani tudja. A rendszám az Alkalmazásból bármikor törölhető, ebben az esetben ezen szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tudja nyújtani.

A „Hol parkoltam funkció?” szolgáltatás nyújtása akként történik, hogy

Ön a rendszámát az Alkalmazásban regisztrálja, az Ön gépjárművének parkolóhelyét (zónáját vagy szintjét) a parkolóházban kiépített rendszámfelismerő kamerarendszer azonosítja, és Önt az Applikáció a 3.1.1 pontban bemutatott navigációval arra a parkolószintre, illetve -zónába vezeti, ahol parkolt.

A parkolással összefüggő szolgáltatások kapcsán az Adatkezelő az Ön alábbi adatait kezeli, a táblázatban megjelölt célokból és jogalapon. A táblázatban dőlt betűvel jelzett adatok kezelése mindkét parkolási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Felhasználó gépjárművének rendszáma Parkolással összefüggő szolgáltatások nyújtása Szerződés teljesítése
A Felhasználó parkolóházba történő behajtásának és az onnan történő kihajtásának időpontja, fizetendő díj összege, bankkártyás / az Alkalmazással / Etele pontbeváltással történő fizetés ténye, parkolóhely jellege (VIP vagy normál parkolóhely), fizetési tranzakció azonosítója, fizetés státusza, parkolási kedvezmény mértéke A parkolási díj megfizetésének biztosítása Szerződés teljesítése
A parkolási szolgáltatással összefüggésben keletkező számviteli és adózási bizonylatok megőrzése Számviteli és adózási bizonylatmegőrzési jogi kötelezettségek
A Felhasználó valós helyzete (geolokációs adat), amennyiben a Felhasználó a helymeghatározást a mobiltelefonján engedélyezi, illetőleg a Bluetooth-t bekapcsolja, illetve az utolsó parkolózóna, ahova a Felhasználó behajtott, valamint a manuálisan esetlegesen rögzített parkolóhely száma „Hol parkoltam?” funkció biztosítása Szerződés teljesítése
Parkolási művelet egyedi azonosítója Parkolással összefüggő szolgáltatások nyújtása Szerződés teljesítése

 

Adatmegőrzési idő: A „Hol parkoltam?” funkcióval összefüggésben rögzített, az Ön helyzetére vonatkozó személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséig, azaz a parkoló elhagyásáig kezeljük.

A parkolás Applikáción keresztül történő kifizetésére irányuló szolgáltatással összefüggésben a fenti adatokat Adatkezelő az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése céljából polgári jogi általános elévülési időn belül, azaz a parkolási díj Applikáción keresztül történő kifizetésének napjától számított 5 évig őrzi meg – ezen időtartam alatt a korábbi parkolási előzményeket Ön is eléri az Applikáció vonatkozó menüpontjában. A számviteli, adózási bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban előírt időtartamon belül kerül sor az e körben szükséges adatok megőrzésére (számviteli bizonylatok: 8 év, adózási bizonylatok, iratok: az adóbevallási kötelezettséggel érintett naptári év vége + 5 év).

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó egy vagy több rendszámot az Alkalmazásban rögzít, a rendszámot a Felhasználó által annak Applikációból történő törléséig tároljuk azon kényelmi funkció biztosítása érdekében, hogy a parkolással összefüggésben keletkező adatok automatikusan az Applikáción keresztül kerüljenek rögzítésre és így a Felhasználónak ne kelljen minden parkolási művelet esetében a gépjárművének rendszámát az Applikációban megadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a parkolással összefüggő egyes adatokat a 3.1.4., 3.2. és 3.3. pontok szerinti további („ETELE Klub” hűségprogramban való részvétel, marketing és statisztikai) célból is kezeli.

3.1.4 „ETELE Klub” hűségprogram szolgáltatásai

Az Adatkezelő az „ETELE Klub” hűségprogram („Hűségprogram”) keretében a hűségükért, azaz az ETELE Plazában történt vásárlásaikért és egyéb aktivitásaikért jutalomban kívánja részesíteni a Felhasználókat. A Hűségprogram keretén belül a Felhasználók a Szerződésben (az Alkalmazás általános szerződési feltételeiben) meghatározottak szerint hűségpontokban, ún. Etele Pontokban részesülhetnek. A hűségpontok megszerzésére, összegyűjtésére valamint az Etele Pontok beváltására, kedvezménnyé alakítására a vásárlóknak az Applikáción keresztül van lehetőségük.

A Felhasználó által gyűjtött Etele Pontok száma függ:

 • a vásárlás összegétől, mivel az Etele Pontok száma a vásárlás értéke alapján kerül megállapításra;
 • a vásárlás helyszínétől, tekintettel arra, hogy a Hűségprogramban nem az összes, ETELE Plazában található üzlet vesz részt; és
 • a vásárlás időpontjától, hiszen a Felhasználó az Etele Pontok jóváírását a vásárlásról kibocsátott bizonylat keltétől számított két héten belül kezdeményezheti az Applikációban,
 • egyéb, az Adatkezelő által meghatározott, állandó vagy időszakos pontszerzési feltételektől, amilyen például a Felhasználó születésnapja.

Az Etele Pontok a felhasználó vásárlásai után oly módon gyűjthetők, hogy a Felhasználó a Hűségprogramban résztvevő üzlet által, a vásárlásról kibocsátott bizonylatot (blokkot) lefényképezi és a fényképet feltölti az Alkalmazásba. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Etele Pontok jóváírásához a bizonylaton szereplő adatok közül az Adatkezelőnek kizárólag a pénztárgép egyedi azonosítását szolgáló AP betűkód után kezdődő karaktersorozatra („AP kód”, mely egy „A” betűből és nyolc darab szám karakterből áll), a kifizetett végösszegre és a vásárlás dátumára és időpontjára (óra, perc) van szüksége. Kérjük ezért, hogy amennyiben a bizonylat egyéb adatait (így különösen a vásárolt termékek listáját) nem kívánja az Adatkezelővel megosztani, a fényképet a bizonylatról úgy készítse el (pl. a bizonylat összehajtásával vagy az adatok kitakarásával), hogy a fenti három adaton kívül más információk a fényképen ne látszódjanak. Felhívjuk továbbá figyelmét arra, hogy a bizonylat képén szereplő AP kódot, a bizonylat végösszegét és a vásárlás időpontját az Ön mobileszközének natív karakterfelismerő szoftvere a lefényképezett bizonylatból kiolvassa, és az Alkalmazás ezen kiolvasott adatokat is továbbítja az Adatkezelő részére, feltéve, hogy a továbbítandó adatok helyességét Ön – a továbbítást megelőzően – megerősítette. Ha a továbbítandó adatok helyességét Ön nem erősíti meg, vagy mobileszközén ilyen karakterfelismerő szoftver nincs, akkor Etele Pont jóváírásra nem kerül sor.

A Felhasználó a Hűségprogram keretében megszerzett Etele Pontjait a Szerződésben (az Alkalmazás általános szerződési feltételeiben) foglaltak szerint jogosult kedvezménnyekké alakítani.

Az Adatkezelő más körülmények alapján, így további személyes adatok kezelése révén is jóváír Etele Pontokat, a Szerződés mindenkori rendelkezései, illetőleg az az alapján közzétett hirdetmények szerint. Így különösen az Etele Pontok jóváírását eredményezheti a születésnap azon célú kezelése, hogy a születésnapján a Felhasználó extra Etele Pontokban részesülhessen. Emellett más aktivitások (pl. első blokkfeltöltés, vagy maga a regisztráció) is járhatnak Etele Pont szerzéssel. Mindezen adatok kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a jóváírásokra való jogosultság megállapítható legyen, a pontok jóváírása megtörténhessen.

Az Adatkezelő továbbá eseti jelleggel olyan marketing kampányokat szervezhet, melynek keretében szintén Etele Pontok gyűjthetők. Az ilyen kampányokban való részvétel feltétele lehet a Felhasználó további személyes adatainak megadása, illetve ha már korábban megadott személyes adatainak eltérő célból történő felhasználása válik e kampányok szervezése kapcsán szükségessé, akkor ezen eltérő célú felhasználáshoz külön hozzájárulását kérhetjük. Az ilyen adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás az adott marketingkampányra vonatkozó külön adatkezelési tájékoztatókban érhető el.

A Hűségprogrammal összefüggésben megvalósuló adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt személyes adatok körét a lenti táblázat foglalja össze. Valamennyi lenti adat kezelése szükséges a Hűségprogramban való részvételhez, az azzal járó kedvezmények érvényesítéséhez.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Az Etele Pontok jóváírásához szükséges adatok (AP kód, vásárlás időpontja, vásárlás összege), a feltöltött bizonylat képe Etele Pontok jóváírása, az Etele Pontok jóváírásához szükséges feltételek ellenőrzése, az Etele Pontokért igénybe vett kedvezmények, szolgáltatások biztosításához, az Etele Pontok beváltásához szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése Szerződés teljesítése
Etele Pontok száma (egyenlege), az Etele Pontokkal érvényesített kedvezmény vagy szolgáltatás, az Etele Pont beváltásának helye és időpontja A Hűségprogramban az Etele Pontokért igénybe vehető kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, Etele Pontok beváltása

Az Etele Pontokért igénybe vett kedvezmények, szolgáltatások biztosításához, az Etele Pontok beváltásához szükséges feltételek ellenőrzése

Szerződés teljesítése
Etele Pont jóváírásának és felhasználásának egyedi tranzakciós kódja A Hűségprogramban az Etele Pontokért igénybe vehető kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, Etele Pontok beváltása

Az Etele Pontokért igénybe vett kedvezmények, szolgáltatások biztosításához, az Etele Pontok beváltásához szükséges feltételek ellenőrzése

Szerződés teljesítése
Születési dátum Születésnapra tekintettel biztosított Etele Pontok jóváírása Szerződés teljesítése
Első bizonylatfeltöltés, regisztráció ténye, időpontja Etele Pontok jóváírása Szerződés teljesítése
Egyéb, a Hűségprogram mindenkori szabályai alapján Etele Pontok jóváírásához megadni szükséges személyes adatok Etele Pontok jóváírása Szerződés teljesítése

Adatmegőrzési idő: az Etele Pontok jóváírásához szükséges, fénykép formátumban feltöltött, valamint a natív karakterfelismerő szoftver útján átadott és Ön által megerősített adatokat a pontjóváírás napjától egy évig őrizzük meg. A feltöltött bizonylatok ellenőrzésének időtartama a pontjóváírás elvégzésre céljából hozzávetőlegesen a feltöltéstől számított két hét, azonban, a bizonylatok feltöltött képét ezen időtartam lejártát követően is, a feltöltéstől számított egy évig megőrizzük annak érdekében, hogy vita, panasz esetén, illetve esetleges visszaélések, csalások kiszűrése, a szerződéses feltételek teljesítése, szolgáltatói jogok gyakorlása végett utólag is ellenőrizhető legyen a pontjóváírás megfelelősége. Kérjük, hogy ettől függetlenül a fenti megőrzési időn túl is őrizze meg az Etele Pontok jóváírása céljából felhasznált (az Alkalmazásba feltöltött) eredeti bizonylatot arra az esetre, ha az az alapján jóváírt Etele Pontok vonatkozásában panasza merülne fel.

A Hűségprogrammal összefüggésben kezelt, a fenti táblázatban megjelölt további személyes adatokat az Adatkezelő a polgári jogi általános elévülési időn belül, azaz a Hűségprogramban való utolsó felhasználói aktivitástól, vagy – ha az korábbi – a Hűségprogram Adatkezelő általi megszüntetésétől számított 5 évig őrzi meg, az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából. A jelen bekezdés szerinti felhasználói aktivitásnak számít a bizonylatok Alkalmazásban történő feltöltése, Etele Pontok más módon történő (pl. az első alkalommal történő bizonylatfeltöltés miatti) jóváírása vagy az Etele Pontok beváltása.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a Hűségprogrammal összefüggő egyes adatokat a 3.2. és 3.3 pontok szerinti további (marketing és statisztikai) célból is kezeli.

3.1.5           Az Alkalmazásban történő bankkártyás fizetés

A Szerződésben meghatározottak szerint az Alkalmazás lehetőséget biztosít arra is, hogy azon belül a Felhasználók az Alkalmazásban meghatározott szolgáltatásokért bankkártyájukkal fizessenek. Így például az Alkalmazásban megvásárolható az ETELE Plaza parkolójába szóló parkolójegy. A bankkártyás fizetések elfogadását és elszámolását nem az Adatkezelő, hanem az OTP Mobil Kft. az ún. „SimplePay” szolgáltatásával végzi. Ehhez azonban az Adatkezelőnek néhány személyes adatot meg kell osztania az OTP Mobil Kft.-vel annak érdekében, hogy a SimplePay közvetlen megerősítő üzenettel tudja a tranzakció sikeres teljesüléséről, annak azonosítójával és adataival együtt a fizető felet (felhasználót) értesíteni. Ezek a következők:

 • a bankkártyás vásárlás adatai, azaz például a vásárlás időpontja, a fizetendő összeg mértéke, pénzneme, a vásárlás tranzakciós azonosítói;
 • a Felhasználó email címe.

A bankkártyás fizetéssel kapcsolatban az OTP Mobil Kft. is személyes adatokat oszt meg az Adatkezelővel. Így például az OTP Mobil Kft. tájékoztatja az Adatkezelőt a bankkártyás fizetés státuszáról, arról, hogy a fizetés sikeresen teljesült vagy bármely okból sikertelen volt, illetőleg arról, ha a Felhasználó visszatérítési igénnyel élt. Ez utóbbi esetben az Adatkezelő a sikertelenség okáról is kap információt az OTP Mobil Kft.-től.

A fenti személyes adatok kezelésének célja az, hogy Ön az Alkalmazáson belül vásárolni tudjon és a fizetendő ellenértéket az Alkalmazáson belül a bankkártyás fizetési módon, az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedések biztosítása mellett meg tudja fizetni. Miután a vásárlás megtörtént, a személyes adatok további megőrzésének célja az, hogy a vásárlással összefüggő esetleges jogi igények előterjesztése vagy érvényesítése esetén, illetőleg ezekből a célokból az Adatkezelő el tudjon járni, amennyiben szükséges védekezni tudjon, és az ehhez szükséges információk rendelkezésére álljanak, illetve hogy az Adatkezelő a vásárlások számviteli és adózási bizonylataival a jogszabályi előírásoknak megfelelően az erre vonatkozó megőrzési időn belül rendelkezzen. Mivel az Adatkezelőnek díjfizetési és elszámolási kötelezettsége áll fenn az OTP Mobil Kft-vel szemben a SimplePay rendszerén keresztül bonyolított tranzakciókkal összefüggésben, a Felhasználó e-mail címének kivételével a fenti személyes adatokat az Adatkezelő e célból is kezeli.

Amennyiben Ön az Alkalmazásban áfás számla igényét jelezte, az ennek kiállításához szükséges adatait (cégnév, címadatok, adószám, e-számla kézbesítési e-mail cím) is kezeljük a számla kiállításának céljára.

Az Adatkezelés jogalapja a díjfizetéssel és számlázással összefüggő adatkezelési célok kapcsán a szolgáltatás nyújtására – azon belül a bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítására – létrejött Szerződés teljesítése. A vásárlás megtörténte után pedig az adatok további kezelésének és megőrzésének jogalapja egyfelől az Adatkezelőnek a fenti jogi igényekkel összefüggő – igényérvényesítéshez és védekezéshez fűződő – jogos érdeke, másfelől a számviteli és adózási bizonylatmegőrzési jogi kötelezettségek teljesítése. Az Adatkezelő OTP Mobil Kft. felé fennálló díjfizetési és elszámolási kötelezettséggel összefüggő célú adatkezelés az Adatkezelőnek és az OTP Mobil Kft-nek ahhoz fűződő jogos érdeke alapján történik, hogy a szerződésszerű teljesítéshez, illetve díj-elszámoláshoz szükséges igazolások rendelkezésükre álljanak, a teljesítést megalapozó adatokat egymással egyeztetni tudják.

A fenti személyes adatokat a Szerződés fennállása alatt, illetőleg a polgári jogi elévülési idő végéig (azaz a Szerződésből eredő lehetséges követelések esedékessé válásától kezdődő 5 évig), illetve jogi igény érvényesítése esetén a vonatkozó jogi eljárások jogerős lezárásáig (beleértve esetleges végrehajtást is) kezeljük. A számviteli, adózási bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban előírt időtartamon belül kerül sor az e körben szükséges adatok megőrzésére (számviteli bizonylatok: 8 év, adózási bizonylatok, iratok: az adóbevallási kötelezettséggel érintett naptári év vége + 5 év). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a „Fizetek” (vagy más hasonló megjelölésű) gombra kattint az Alkalmazásban, Önt átirányítjuk az OTP Mobil Kft. vagy az általa megjelölt pénzügyi intézmény által üzemeltetett fizetési felületre, ahol a bankkártyája adatait kell megadnia ahhoz, hogy a vásárlás sikeres legyen. A fizetési oldalt nem az Adatkezelő, hanem az OTP Mobil Kft., illetőleg az általa megjelölt pénzügyi intézmény üzemelteti, így az ott megadott bankkártya adatokhoz az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem fér hozzá!

A bankkártyás fizetéssel összefüggő adatkezelésről további tájékoztatás az OTP Mobil Kft. honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban található (https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/).

3.2         Marketing tevékenység

3.2.1          Elektronikus marketing üzenetek küldése

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az ETELE Plazában megrendezésre kerülő eseményekről, nyereményjátékokról, az üzletekben elérhető kedvezményekről és akciókról a Felhasználót időben értesíteni tudja, illetve hogy a bevásárlóközpontot és annak szolgáltatásait népszerűsítse, az Adatkezelő az ahhoz hozzájáruló Felhasználó számára elektronikus hírleveleket, reklámüzeneteket (elektronikus marketingüzeneteket) küld.

Elektronikus marketingüzenet alatt

 • a Felhasználó által az Alkalmazásban megadott e-mail címre küldött, reklámot tartalmazó elektronikus levél (e-mail),
 • a Felhasználó mobiltelefonjára küldött, reklámot tartalmazó ún. „push” értesítés; és
 • a Felhasználó helyzete alapján, annak mobiltelefonjára küldött, reklámot tartalmazó „push” értesítés

értendő.

A Felhasználó az Applikációban választhat, hogy az elektronikus marketingüzeneteket a fentiek közül melyik, egy vagy több csatornán kívánja megkapni. Regisztráció és a kívánt küldési csatorna kiválasztása hiányában a marketing üzenetek küldéséhez való hozzájárulás esetén az üzenetküldés módja a mobileszközre az Alkalmazáson keresztül küldött „push” értesítés. Amennyiben a Felhasználó bizonyos témakörökben nem tart igényt a marketingüzenetekre, de más termékkörökre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat, kedvezményeket, tájékoztatást tartalmazó értesítések érdekelhetik, akkor a Felhasználó meghatározott témakörökre jelezheti érdeklődésének hiányát, amely esetben e témakörben további üzenetekkel nem keressük meg. Ezen beállításokat a Felhasználó bármikor szabadon módosíthatja.

Az Adatkezelő a Felhasználó Bluetooth alapú helymeghatározó szolgáltatás által meghatározott helyzete alapján küld a mobileszközre jelzéseket. Így például, ha Ön egy cipőbolt mellett halad el vagy afelé közeledik, amely éppen kiemelt akciókkal kedveskedik vásárlóinak, akkor lehetséges, hogy a kiválasztott küldési mód szerinti elektronikus marketingüzenetben hívjuk fel figyelmét az üzlet által kínált kedvező lehetőségre. Ehhez szükséges a Felhasználó aktuális helyzetének mint személyes adatnak a kezelése, mert csak ennek ismeretében tudjuk az Applikáción keresztül elküldeni az ilyen elektronikus marketing üzeneteket. Értelemszerűen, ha Ön az ilyen típusú elektronikus marketingüzenetek küldéséhez nem járult hozzá, vagy ha készülékén a helyzetérzékelést nem engedélyezte, vagy Bluetooth funkcióját nem kapcsolja be, elektronikus marketingüzenet küldése céljából nem kerül sor az aktuális helyzetének mint személyes adatoknak a kezelésére.

A marketing üzenetek küldésével kapcsolatban megvalósuló adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt személyes adatok körét jelen táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Felhasználó neve, az általa megadott és marketing üzenetek céljára kiválasztott kapcsolattartási adatok (pl.: e-mail cím, a Felhasználó valós helyzete) Marketing üzenet Felhasználó részére történő megküldése Felhasználó hozzájárulása
A hozzájárulás ténye és megadásának időpontja A hozzájárulás tényét és megadásának időpontját az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelés igazolása céljából rögzítjük és tároljuk. Az Adatkezelő ezen adatokat azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelést igazolni tudja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a marketing célú adatkezelés minden esetben hozzájáruláson alapul, a Felhasználó jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy azt bármikor visszavonni az Adatkezelő fent megadott postacímére vagy e-mail címére küldött írásos megkeresés útján, hírlevél leiratkozással, vagy az Applikáción keresztül (a beállításokban). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár, a Szerződés teljesítésének a jelen pont szerinti hozzájárulás nem képezi előfeltételét, és annak megtagadása vagy visszavonása nem érinti a szerződéses feltételeket.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés vonatkozásában lásd még a tájékoztató 2. pontját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a marketingüzenetek küldésével összefüggő egyes adatokat a 3.3. pont szerinti további (statisztikai) célból is kezeli.

3.2.2          Személyre szabott marketing üzenetek küldése

Az Adatkezelő kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy valamennyi Felhasználó egyedi, személyre szabott élményben vehessen részt az ETELE Plazában. Annak érdekében, hogy azon Felhasználók, akik erre igényt tartanak, az érdeklődési körükbe tartozó termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és kedvezményekről időben tájékozódhassanak, az Adatkezelő az általuk az Applikációban adott hozzájárulás alapján személyre szabott marketing üzeneteket küld a Felhasználó preferenciájának megfelelő módon. Az ilyen elektronikus marketingüzenetek küldésének csatornái ugyanazok lehetnek, mint amelyeket a fenti 3.2.1. pontban ismertettünk. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a Felhasználó személyére szabott szolgáltatás teljeskörűségének biztosítása érdekében az Adatkezelő a személyre szabott elektronikus marketingüzeneteken túl, a Felhasználó személyére szabott reklámokat helyez el az Applikáció felületén.

Az egyénre szabott marketingüzenetek, illetve az Applikációban megjelenő, személyére szabott reklámok egy speciális fajtáját képezik azon elektronikus üzenetek, reklámok, amelyekben az Adatkezelő a Felhasználót a számára egyes termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában biztosított – az Adatkezelő saját önálló mérlegelése és az érintett üzletekkel folytatott előzetes egyeztetése alapján megállapított – egyedi kedvezményekről, azok részleteiről (pl.: kedvezmény mértéke, feltételei, érvényességi határideje) tájékoztatja.

Ahhoz, hogy valóban az Önt leginkább érdeklő és preferenciáihoz illeszkedő ajánlatokról és kedvezményekről tudjunk Önnek üzeneteket küldeni, reklámokat közzétenni, szükséges, hogy Felhasználóként az Applikációban jelölje meg az érdeklődési köreit, kedvenceit. Az Adatkezelő az Applikációban a Felhasználó által megadott „kedvenceket” és „érdeklődési köröket” valamint az Applikáció Felhasználó általi használatával összefüggésben tudomására jutott egyéb adatokat (pl. az „ETELE Klub” hűségprogram keretében az Alkalmazásba feltöltött bizonylatokon szereplő adatok, a Felhasználó által a regisztráció során megadott, illetve a közösségi oldalak által az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott adatok stb.) összegyűjti és elemzi.

Az Adatkezelő fontosnak tartja továbbá, hogy mind az Applikáción keresztül, mind pedig magában az ETELE Plazában a Felhasználók igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítő szolgáltatásokat nyújtson. A Felhasználók igényeinek feltárása és megértése érdekében az Adatkezelő online véleménykutatásokat, felméréseket szervez. A kérdőívek elérhetők az Alkalmazásban vagy azokat az Adatkezelő e-mailben küldi meg a Felhasználó számára, amennyiben az ilyen üzenetküldéshez a Felhasználó a 3.2.1. pont szerint hozzájárult. Az Adatkezelő a kérdőívek alapján adott válaszokat is elemzi, a jelen pont szerinti felhasználói profil elkészítéshez és ezáltal a személyre szabott marketingüzenetek, illetve az Applikáció felületén elhelyezett, személyre szabott reklámok tartalmának kialakításához (ideértve az elektronikus marketingüzenetekben, reklámokban közzétett egyéni kedvezmények feltételeinek meghatározását is) felhasználja. Kérjük, hogy amennyiben ezt nem kívánja, a kérdőíveket ne töltse ki.

A Felhasználó személyes jellemzőinek ezen több adaton alapuló értékelése, a Felhasználó személyes preferenciájára, érdeklődésére vonatkozó következtetések levonása automatizált módon történik. Ez azt jelenti, hogy erre kialakított rendszerünk egy előre meghatározott algoritmus szerint, emberi beavatkozás nélkül állítja össze azt, hogy az Applikációban beállított érdeklődési körök, kedvencként megjelölt üzletek és szolgáltatások, Etele Pont jóváírások és vásárlások alapján Önt milyen áruk, szolgáltatások, rendezvények érdekelhetik a legjobban, és ennek megfelelően állítja össze az Önnek küldendő elektronikus marketingüzenetek körét és tartalmát, valamint az Ön számára biztosítandó egyedi kedvezmények feltételeit (pl.: egyedi kedvezmények jogosultjainak körét, kedvezmények mértékét). Ezt a folyamatot automatizált profilalkotásnak, illetve profilozásnak is nevezik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikus marketingüzenetekben, illetve reklámban közzétett egyedi kedvezmények nyújtásával összefüggésben megvalósuló adatkezelés ún. automatizált döntéshozatalnak minősülhet, tekintettel arra, hogy a fentebb bemutatott automatizált profilalkotás eredménye alapján Ön kedvezmények érvényesítésére válhat jogosulttá (ezt automatizált döntéshozatalnak akkor nevezik, ha a profilozás eredménye alapján meghozott döntés Önre nézve joghatással jár, az Önt jelentős mértékben érintheti). Ennek során azt a módszert, logikát alkalmazzuk, hogy amennyiben az Ön érdeklődésére, kedvenceire vonatkozóan megadott, valamint az Alkalmazás használatából kikövetkeztethető, hogy mely termékek, szolgáltatások érdekelhetik leginkább, akkor az Önnek felajánlott egyedi kedvezményeket e szerint alakítjuk ki. Ezzel összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy automatizált döntéshozatalra kizárólag az egyedi kedvezmények részleteinek meghatározása során kerül sor. Így az egyedi kedvezményeket nem tartalmazó, általános elektronikus marketingüzenetek, illetve reklámok tartalmának meghatározása és megküldése, közzététele során nem kerül sor olyan automatizált döntés meghozatalára, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, továbbá semmilyen esetben sem kerül sor olyan következtetések levonására és azok alapján Önnek marketingüzenetek küldésére, amelyek egészségi állapotával, politikai véleményével, vallási vagy világnézeti meggyőződésével, faji vagy etnikai származásával, szexuális irányultságával vagy más hasonló körülménnyel lennének összefüggésben.

A személyre szabott marketing üzenetek küldése érdekében egyrészről ugyanazon felhasználói adatok kezelése történik, mint amelyeket a 3.2.1. pontban ismertettünk, az ott leírt módon. Ezen felül sor kerül az Applikációban megadott egyéb adatok, így különösen az Applikáció használata során gyűjtött más, az alábbi táblázatban megjelölt személyes adatok kezelésére is.

A személyre szabott marketing üzenetek küldésével, a személyre szabott reklámok Applikáción keresztül történő közzétételével, valamint ezen marketingüzenetekben, reklámokban nyújtott egyedi kedvezmények biztosításával összefüggésben megvalósuló adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt személyes adatok körét jelen táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Az Applikációban „kedvencként” és/vagy „érdeklődési körként” megjelölt, továbbá az Applikáció használata során rögzítésre kerülő adatok, pl.: az „ETELE Klub” hűségprogram keretében feltöltött számlákon szereplő adatok (vásárlás időpontja, helyszíne és a végösszeg), Etele Hűségprogram egyenleg, a kérdőívekben feltett kérdésekre, a Felhasználó által adott válaszok, a Felhasználó által a regisztráció során megadott, illetve a közösségi oldalak által az Applikációban történő bejelentkezés során az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott adatok, Személyre szabott elektronikus marketingüzenet, illetve az Applikáción közzéteendő egyénre szabott reklámok tartalmának kialakítása, valamint az egyénre szabott marketing üzenetekben, reklámokon keresztül nyújtott egyedi kedvezmények feltételeinek meghatározása („profilalkotás”) Felhasználó hozzájárulása
A Felhasználó neve, az általa megadott és marketing üzenetek céljára kiválasztott kapcsolattartási adatok (pl.: e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó valós helyzete Személyre szabott tartalmú elektronikus marketing üzenet Felhasználó részére történő megküldése
Hozzájárulás ténye és megadásának időpontja A hozzájárulás tényét és megadásának időpontját az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelés igazolása céljából rögzítjük és tároljuk. Az Adatkezelő ezen adatokat azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelést igazolni tudja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a jelen pontban bemutatott marketing célú adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Felhasználó jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy azt bármikor visszavonni az Adatkezelő fent megadott postacímére vagy e-mail címére küldött írásos megkeresés útján, leiratkozással, vagy az Applikációban történő beállítás útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 3.2.1 fejezetben, az általános marketingüzenetek küldéséhez adott hozzájárulás és a 3.2.2 a személyre szabott marketingüzenetek küldéséhez, személyre szabott reklámok közzétételéhez biztosított hozzájárulás egymástól független, önálló jognyilatkozatoknak minősülnek. Azaz az egyik adatkezelési tevékenységhez adott hozzájárulás nem foglalja magában a másik adatkezeléshez szükséges érintetti hozzájárulást. Másrészről azonban ez azt is jelenti, hogy az egyik adatkezelési tevékenységhez adott hozzájárulás visszavonása nem eredményezi a másik adatkezeléshez biztosított hozzájárulás visszavonását, és így a másik adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Adatmegőrzési idő: a fenti, marketing tevékenységgel kapcsolatos célokra a fenti adatokat a cél fennállásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés vonatkozásában lásd még a tájékoztató 2. pontját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő a személyre szabott marketingüzenetekkel összefüggő egyes adatokat a 3.3. pont szerinti további (statisztikai) célból is kezeli.

3.3         Statisztikai elemzések

Az Alkalmazás használata során gyűjtött adatokat az Adatkezelő statisztikai célból is elemzi, annak érdekében, hogy a Felhasználók igényeivel összefüggésben hosszú távú, általános jellegű következtetéseket is levonjon, továbbá, hogy a saját és az ETELE Plaza üzleteinek szolgáltatásait, valamint az Alkalmazást folyamatosan fejlessze. Ezeket az elemzéseket azonban olyan anonimizált vagy álnevesített adatokon végezzük, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem azonosítható, vagy csak akkor lenne azonosítható, ha az elemzések adatait összekapcsolnánk más, elkülönítetten kezelt adatokkal.

Az Alkalmazás használatával összefüggésben továbbá a „Navigáció” szolgáltatásunkhoz térképszolgáltatást biztosító szolgáltatók részéről a felhasználói adatok anonimizálását követően statisztikai és analitikai elemzések kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé.

Az anonimizálás azt jelenti, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat véglegesen megfosztja mindazon személyes jellemzőktől, amelyek alapján az érintett (Felhasználó) a továbbiakban azonosítható lenne. Ennek eredményeképpen tehát a felhasználással összefüggésben a fent említett szolgáltatók által az Adatkezelőnek átadott statisztikai célú összesítések már teljesen anonim adatokat tartalmaznak.

Az adatok statisztikai célból történő felhasználásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja és a 6. cikk (4) bekezdése értelmében a személyes adatoknak a statisztikai célú felhasználása, illetve a statisztikai célú felhasználásra történő anonimizálása (mint az eredeti adatkezelési céltól eltérő, de azzal összeegyeztethető adatkezelés) nem sérti a célhoz kötött adatkezelés követelményét.

A statisztikák készítése és az ennek érdekében végzett anonimizálás az Adatkezelő és az ETELE Plaza üzleteinek azon jogos érdekén alapul, hogy a szolgáltatások és az Alkalmazás folyamatos fejlesztése biztosított legyen és ebből a célból az ETELE Plaza működésével kapcsolatos elemzések elkészülhessenek. Az ezzel összefüggésben kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját az alábbi táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Regisztrált Felhasználók Applikációban rögzített, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatai (pl. parkolási adatok, Etele pontos tranzakciók, aktivitásra vonatkozó adatok, mely szolgáltatást vett igénybe, megjelölt kedvencek, stb.) Statisztikai elemzések, riportok készítése Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szolgáltatások és az Alkalmazás folyamatos fejlesztését célzó elemzéseket végezhessen
Az Applikáció Felhasználó általi használata során a helymeghatározással összefüggésben gyűjtött adatok: lokációs adatok, készülék leíró adatok, térképmegtekintések, lekért navigációk adatai, ETELE Plazába történő belépés időpontja;

Regisztrációt elindító, de meg nem erősítő Felhasználók regisztrációhoz megadott adatai

Statisztikai célból történő anonimizálás

Adatmegőrzési idő: az Adatkezelő a statisztikai, illetve anonimizálási célból kezelt adatokat e célokkal összefüggésben elkülönítetten nem őrzi meg, ezen személyes adatokra tehát a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti egyéb adatkezelési célok szerinti megőrzési idők alkalmazandók.

3.4         Biztonsági mentések

Az Adatkezelő a jelen 3. fejezet szerint kezelt, informatikai rendszerében rögzített adatok körének teljességéről adatbiztonsági megfontolásokból biztonsági mentést készít. Az Adatkezelő tehát meghatározott időközönként a fentebb ismertetett személyesadat-halmazokról másolatot készít, amelyet meghatározott ideig megőriz, így biztosítva az eredeti adathalmaz nagyfokú helyreállíthatóságát egy esetleges adatvesztés esetére. A biztonsági mentés elkészítésének célja az Applikáció használatával kapcsolatos, jelen tájékoztatóban, valamint a Szerződésben szabályozott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is.

A biztonsági mentés elkészítésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt személyes adatok körét jelen táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Jelen tájékoztató alapján kezelt valamennyi, az Adatkezelő informatikai rendszereiben tárolt személyes adat Biztonsági mentés elkészítése, az eredeti adathalmaz helyreállításának biztosítása, jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelését igénylő folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az Applikáció használatával, valamint az Applikáción keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos folyamatok megszakításmentes működését biztosítsa

Adatmegőrzési idő: Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket 24 óránként készíti és azokat az adott mentés időpontjától számított 7 napig őrzi meg.

3.5         Az Alkalmazás használatára vonatkozó szabályok betartatása

A Felhasználók az Alkalmazást kizárólag az általános szerződési feltételekben meghatározott módon jogosultak használni. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a Felhasználó betartja-e az Alkalmazás használatára vonatkozó előírásokat, így különösen, hogy a Felhasználó tevékenysége mások jogait, jogos érdekeit (pl.: személyiségi jogot, szellemi tulajdonjogot, felhasználási jogot), illetve az Alkalmazás megfelelő informatikai működését nem sérti vagy veszélyezteti-e, illetve, hogy az egyéb okból nem jogsértő-e, az Adatkezelő a Felhasználónak az Alkalmazáson folytatott tevékenységét ellenőrzi, ami azt jelenti, hogy az Alkalmazás használatával kapcsolatos adatokba ilyen célokból is betekinthet.

Az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak szerinti eljárás köteles lefolytatni abban az esetben, amennyiben – akár harmadik személy tájékoztatása alapján, akár bármilyen egyéb módon – az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználónak az Applikáción folytatott tevékenysége jogellenes, így különösen, ha a Felhasználó által megadott adat vagy feltöltött tartalom jogszabályba ütközik (pl.: a szerzői jogi törvény vagy a védjegytörvény által védett jogot sért vagy becsületsértő, rágalmazó tartalomnak minősül).

Az Alkalmazás használatára vonatkozó szabályok betartatásával összefüggésben megvalósuló adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt személyes adatok körét jelen táblázat foglalja össze.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Felhasználónak az Applikáción keresztül folytatott tevékenységére vonatkozó, valamint a Felhasználó által megadott adatok és feltöltött egyéb tartalom Az Alkalmazás használatára vonatkozó szabályok betartatása Az Adatkezelőnek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Szerződésből eredő igényeit szerződésszegés esetén érvényesíthesse, az Alkalmazás használatára vonatkozó szerződési feltételekben rögzített kötelezettségeket kikényszeríthesse
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak szerinti eljárás lefolytatásához szükséges, valamint az ilyen eljárás lefolytatása során tudomására jutott személyes adatok (így különösen a jogosult neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a jogsértő neve és a jogsértés körülményei) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak szerinti jogellenes tartalom eltávolítására irányuló eljárás lefolytatása Az Adatkezelőre vonatkozó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben előírt, jogellenes tartalom eltávolítását célzó eljárás lefolytatására irányuló jogi kötelezettség teljesítése

Adatmegőrzési idő: Adatkezelő kizárólag a jogellenes tartalomnak – akár az általános szerződési feltételekben foglaltak, akár az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak alapján történő – törlésére, hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljárás során keletkezett, az eljárás során tudomására jutott személyes adatokat őrzi meg. Ezen adatokat az Adatkezelő a polgári jogi elévülési idő végéig (azaz az eljárás befejezésétől számított 5 évig), illetve jogi igény érvényesítése esetén a vonatkozó jogi eljárások jogerős lezárásáig (beleértve esetleges végrehajtást is) kezeljük.

3.6         Panaszkezelés

A Felhasználó mint fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jogosult az Alkalmazással, valamint a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az Adatkezelőnél panaszt tenni.

A Felhasználó által esetlegesen előterjesztett panaszok alapos kivizsgálása, azok megalapozottságának megítélése érdekében a tényállás részletes feltárása és így a Felhasználónak különösen az alábbi személyes adatainak, az alábbiakban részletezett célú és jogalapon történő kezelése szükséges.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Felhasználó neve és az általa megadott kapcsolattartási adata(i) (e-mail cím, telefonszám és/vagy postai cím) Felhasználóval történő kapcsolattartás, a Felhasználónak a panasz kivizsgálásának eredményéről való tájékoztatása A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt, panasz kivizsgálására irányuló jogi kötelezettség teljesítése
A Felhasználó által a panaszban előadott tényállás, illetve a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, valamint a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma. A Felhasználó előterjesztett panasz részletes kivizsgálása A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt, panasz kivizsgálására irányuló jogi kötelezettség teljesítése
A fogyasztóvédelmi jogszabály (1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bek.) alapján készítendő jegyzőkönyv elkészítése
A fogyasztóvédelmi jogszabály (1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bek.) alapján készítendő jegyzőkönyv elkészítése
A (i) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; (ii) a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje; (iii) a Felhasználó aláírása személyesen tett panasz esetén; és (iv) panasz egyedi azonosítószáma. A fogyasztóvédelmi jogszabály (1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bek.) alapján készítendő jegyzőkönyv elkészítése A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt, panasz kivizsgálására irányuló jogi kötelezettség teljesítése

Adatmegőrzési idő: a panaszkezeléssel összefüggő személyes adatokat az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésében rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében 5 évig tárolja.

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Figyelemmel az adatkezelések összetettségére, az azzal járó feladatok mennyiségére és az alkalmazott technológia által megkövetelt technikai megoldások bonyolultságára, az Adatkezelő az adatkezelésbe harmadik személyeket von be, e személyektől meghatározott szolgáltatásokat vesz igénybe, amely szolgáltatások nyújtása során hozzáférést szükséges engednie az általa kezelt személyes adatokhoz. Más esetekben a személyes adatokat valamely harmadik félnek szükséges átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Azon harmadik személyek, akik ily módon az adatokhoz hozzáférhetnek, a személyes adatok címzettjeinek minősülnek.

Az adatok címzettjei lehetnek adatfeldolgozók, akik az Adatkezelő nevében, az Adatkezelő utasításai szerint eljárva vesznek részt az adatkezelésben, illetve olyan további adatfeldolgozók, akik az adatfeldolgozók munkáját segítik, vagy ún. önálló adatkezelők, akik az adatkezelés célját és eszközeit önállóan, az Adatkezelőtől függetlenül, saját felelősségük mellett határozzák meg. Az önálló adatkezelők által folytatott adatkezelések jogszerűségéért az önálló adatkezelők felelősek, és az önálló adatkezelők által végzett adatkezelési műveletekről ezen önálló adatkezelők kötelesek az érintetteket (az adatkezeléssel érintett természetes személyeket) tájékoztatni.

A személyes adatok címzettjeit, azok adatfeldolgozói (ideértve: al-adatfeldolgozói) vagy önálló adatkezelői minőségét, valamint az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos tevékenységét az alábbi táblázatok foglalják össze.

4.1 Adatfeldolgozók (és al-adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozó megnevezése Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap (1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet), FR Management Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe (1082 Budapest, Futó utca 43-45. VII. emelet), Futureal Management Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) Az adatfeldolgozók bevonása, velük történő szerződéskötés és szolgáltatásaik koordinálása
VividMind Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 24.) Az Applikáció fejlesztése és üzemeltetésének támogatása

(Az adatfeldolgozó a személyes adatokhoz az Applikáció szerződés szerinti működésének tesztelése, így különösen a hibák behatárolása, illetve azok kijavítása során férhet hozzá.)

Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap(1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet), A felhasználói adatokat tartalmazó törzsadatbázis tárolására szolgáló informatikai eszközök (szerverek), szolgáltatások biztosítása
Attention CRM Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.) A felhasználói adatokat tartalmazó törzsadatbázis üzemeltetése, támogatása
Salesforce.com, Inc. A törzsadatbázis adatait is tartalmazó „CRM rendszerhez”, azaz az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerhez kapcsolódó felhőalapú informatikai szolgáltatás
CloudForged, LLC Amazon Web Services felhő alapú tárhelyszolgáltatás
Amazon Web Services, Inc. tárhely szolgáltatás
H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 64.) Kamerarendszer üzemeltetése
Visio Globe SAS (Immeuble Silvaco ZIRST II,55, rue Blaise Pascal,Montbonnot Saint Martin, Auvergne-Rhone-Alpes 38330) Navigációs térkép működtetése
Google Ireland Limited (Google Geofence szolgáltató) más navigációs rendszerek és az Alkalmazás közötti átváltásra vonatkozó jelzés küldése
Futureal Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.); FR Management Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) Marketing üzenetek készítése, profilalkotás
Swarco Traffic Hungaria Kft (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.) Parkolási rendszer, rendszámfelismerő üzemeltetése
OTP Mobil Kft. Bankkártyás fizetés, fizetési tranzakciók fogadása, feldolgozása

4.2 Önálló és közös adatkezelők

Címzett megnevezése Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Az Applikációba történő bejelentkezés során használt közösségi médiaoldal üzemeltetője (Facebook Ireland Limited; cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; Google Ireland Limited; cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04e5w5, Írország) vagy más, a bejelentkezést biztosító szolgáltató (Apple Distribution International Limited; cím: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Co. Cork, Írország) A közösségi média- vagy egyéb szolgáltató, amelynél regisztrált fiókon keresztül történik a belépés az Applikációba, saját eszközeivel hozzáférhet a bejelentkezés kapcsán keletkező személyes adatokhoz (lásd ezen adatkezelők lent hivatkozott tájékoztatóit).
OTP Mobil Kft. Fizetési tranzakciók elszámolása
FR Management Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe (1082 Budapest, Futó utca 43-45. VII. emelet) és az általa bevont nyereményjáték lebonyolító Az Alkalmazásban történő regisztráció kapcsán szervezett nyereményjátékhoz az e körben szükséges adatok átadására kerül sor a szervező részére (lásd a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót).

Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited az Alkalmazáson keresztül megvalósuló adatgyűjtés, és ezen adatoknak a Facebook Ireland Limited részére történő továbbítása vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek, akik:

 • a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum link alatt elérhető adatkezelői függelék szerinti megállapodást kötötték a közös adatkezelésről. A függelék meghatározza az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közös adatkezeléssel kapcsolatban fennálló kötelezettségeit a GDPR rendelkezéseivel összhangban;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő kötelessége, hogy a Felhasználókat legalább a függelék 2. pontjában megfogalmazott tájékoztatással ellássa;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited együttműködésének keretében a Facebook Ireland Limited felelős az érintettek GDPR 15–20. cikke szerinti jogait gyakorolhatóvá tenni a közös adatkezelést követően a Facebook Ireland Limited által tárolt személyes adatok vonatkozásában.

A Facebook Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy linken. Ebben található további információ arról, hogy a Facebook Ireland Limited hogyan kezeli a személyes adatokat, illetve arról, hogy a Facebook Ireland Limited az adatkezeléseit milyen jogalapon végzi, és milyen lehetőségeket biztosít az érintettek számára a jogaik gyakorlására.

Az Apple Distribution International Limited az Apple ID-val történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat az Apple ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://www.apple.com/legal/privacy/pdfs/apple-privacy-policy-en-ww.pdf.

A Google Ireland Limited a Google fiókkal történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat a Google ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával az Adatkezelő a Felhasználók adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja, azonban a fent megjelölt önálló adatkezelők részéről megvalósulhat harmadik országba történő adattovábbítás, amelyre vonatkozóan kérjük, tájékozódjon ezen adatkezelők adatkezelési tájékoztatói alapján. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező (így például, ha bármely hatóság, ellenőrző vagy felügyeleti szerv eljárása során és keretein belül betekint a személyes adatokat tartalmazó elektronikus rendszerbe vagy iratokba, vagy ha az Adatkezelőnek ilyen hatóságok irányába adatszolgáltatási kötelezettsége van).

5. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Az Applikációba történő regisztráció, illetve az Applikáció használata, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során főszabály szerint a Felhasználó maga adja meg személyes adatait. Előfordulnak azonban olyan esetek, amelyekben az adatokhoz az Adatkezelő más forrásból jut hozzá. Ezen esetek az alábbiak:

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Közösségi médiaszolgáltatón keresztül (social login-nel) történő regisztráció során az Adatkezelőhöz továbbított adatok. Azon közösségi médiaszolgáltatók (Facebook, Google), amelyeknél létrehozott fiókon keresztül az Applikációba való bejelentkezés megtörténik.
Rendszám, parkolás kezdete és vége, parkolási díj, parkolási kedvezmény kategória, parkolási kedvezmények, elektromos gépjármű töltésével összefüggő adatok Parkolórendszert üzemeltető cég (Swarco Traffic Hungaria Kft)
A bankkártyás fizetéssel kapcsolatban az OTP Mobil Kft. által átadott adatok (bankkártyás fizetés státusza, fizetés sikertelenségének oka, visszatérítési igény, az ún. chargeback adatai, elszámolási adatok) OTP Mobil Kft.

Az Adatkezelő továbbá a Felhasználónak azon személyes adatait is kezeli, amelyeket jelen tájékoztató 3. pontjában rögzített, a Felhasználóhoz fűződő személyes jellemzők, így különösen a személyes preferenciák, érdeklődések, vásárlási szokások elemzése és előrejelzése céljából folytatott automatizált következtetési eljárás folytán maga hozott létre.

6. Érintetti jogok

6.1 A hozzáféréshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a Felhasználó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező felhasználói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a Felhasználó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a Felhasználót, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal Felhasználó személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.3         A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a Felhasználó valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a Felhasználó hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a Felhasználó visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4        Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a Felhasználó hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például adatfeldolgozóval mint címzettel) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.5         A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Felhasználóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a Felhasználó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

6.6        Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, a Felhasználó részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg a Felhasználó törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

6.7 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Ahogy a tájékoztató 3.2.2. fejezetében részletesen ismertetésre került, az Adatkezelő az Applikáció kapcsán kizárólag a Felhasználó erre vonatkozó előzetes hozzájárulása esetén végez a Felhasználó személyes preferenciái és egyes Applikáció-használati adatai összevetésével automatizált módon megvalósított profilalkotást. Ahogy azonban az az alfejezetekben szintén rögzítésre került, a személyre szabott marketing üzenetek, illetve személyre szabott reklámok közzététele küldése céljából automatizált módon megvalósított profilalkotás nem, míg az egyedi kedvezmények nyújtása céljából folytatott profilozás ún. automatizált döntéshozatalt valósít meg.

Így, mivel az Adatkezelő által, az egyedi kedvezmények nyújtásával összefüggésben folytatott adatkezelés az Általános Adatvédelmi Renddelet 22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti automatizált döntéshozatalnak minősül, az Adatkezelő biztosítja a Felhasználónak azon jogát, hogy

 • az Adatkezelő részéről megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében;
 • kifejezze álláspontját az automatizált döntéshozatal kapcsán; valamint
 • a döntéssel szemben az Adatkezelőhöz kifogást nyújtson be.

Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.

6.8        Tiltakozás

Tekintettel arra, hogy egyes adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel (ld. fent, az Applikáció egyes funkciói szerint részletezetteket, amelyek célonként rögzítik az adatkezelés jogalapját), kifejezetten és külön is felhívjuk a Felhasználók figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Felhasználó adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő érdekünknek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja.

6.9         Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználónak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A Felhasználó – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a Felhasználó a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. A Felhasználó továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben a Felhasználó szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. A Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A Felhasználó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A Felhasználónak jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

7. A Felhasználó kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználók bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg.