Kedves Látogatóink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ETELE Plaza területén november 20-ától orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező! Vigyázzunk egymásra!

Töltsd le az ETELE appot:

App letöltése Apple Store-ról App letöltése Apple Store-ról

Etele Plaza és Hyundai játékszabályzat

Az Etele Plaza és a Hyundai Holding Hungary Kft. közös nyereményjátékának játékszabályzata

 

 1. A játék neve, szervezője


 

Jelen szabályzat vonatkozik az Etele Plaza (cégnév: Etele Plaza Üzemeltető Kft.; székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cjsz: 01-09-283776; adószám: 25587348-2-42; a továbbiakban: „Szervező”) által kezelt, karbantartott weboldalon oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek


 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, 18. éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban a Szervező, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő cég munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatást, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az adatkezelési tájékoztatást vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, a www.eteleplaza.hu weboldalon nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, továbbá, hogy a személyes adataikat a Szervező marketing célú megkeresésekre a jövőben felhasználhassa. A marketingcélú megkeresésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a https://eteleplaza.hu/adatvedelem-web/ weboldalon elérhető.

 

 1. A Játék időtartama, menete


 

A játék időtartama: 2021.11.29. napján 00:00:00-kor kezdődik és 2021.12.31. napján 23:59:00-ig tart.

Játék menete: A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt legalább 10.000,- Ft értékben vásárol az Etele Plazában és a vásárlást igazoló blokk(ok) adatait, valamint a weboldalon megjelölt személyes adatait beküldi, regisztrálja az Etele Plaza weboldalán (elérhető: www.eteleplaza.hu/hyundainyeremenyjatek) keresztül.

A Játékban egy nap csak egy alkalommal lehet beküldeni blokkokat. A 10.000,- Ft értékű vásárlás 2 db vásárlást igazoló blokkal is igazolható, azonban ebben az esetben a két blokkal csak akkor vehet részt a Játékban, ha azonos naptári napon kerültek kiállításra.

Egy nap csak egy esélyt szerezhet a Játékos a sorsolásban való részvételre, vagyis ha a Játékos egy nap 2 db 10.000,- Ft feletti vásárlást igazoló blokk adatait küldi be a weboldalon keresztül, azzal a sorsolás során az esélyeit nem növeli.

Játékos az esélyeit úgy tudja növelni, ha több naptári napon is tölt fel a vásárlását igazoló blokko(ka)t a Weboldalon keresztül (1 regisztráció 1 nap = 1 esély).

Egy blokkot csak egyszer lehet felhasználni a Játék során. A Játék során elfogadásra kerül bármely, az Etele Plaza területén található üzletben történő vásárlást igazoló blokk.

A sorsoláson kizárólag azok között sorsolunk, akik a Játék időtartama alatt minden jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételnek megfelelnek. A nyeremény átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló blokk megőrzése, kérés esetén szükséges annak bemutatása emailen vagy postai úton küldve.

Egy Játékos legfeljebb egy nyereményt nyerhet.

A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a regisztrálókat, akik helytelen vagy valótlan adatokat adnak meg. Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni az ismétlődő adatkombinációkat (AP kód és vásárlás ideje)

 

 1. Nyeremények


A Játék során az alábbi főnyeremény nyerhető meg:

 • 1 db szürke színű (cyber grey) Hyundai KONA FL 1.0 T-GDi Premium Edition + 17” alloy személygépjármű (értéke: 6 944 000- Ft)


További nyeremények:

 • 3 db 50.000,- Ft értékű Etele Plaza vásárlási utalvány, amely az Etele Plaza ajándékkártya programban résztvevő üzleteiben használható fel, a kártya kiállításától számított egy éven belül.


 

 1. Nyertesek sorsolása:


A főnyeremény és a további nyeremények kisorsolására az alábbi időpontban és helyszínen kerül sor:

 • sorsolás időpontja: 2022. január 4. 10:00

 • sorsolás helyszíne: Dr. Reviczky Renáta Közjegyzői Irodája, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II/1.


A sorsolás közjegyző jelenlétében történik; véletlenszerű, automata, gépi sorsolással. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsoláson részt vesz minden jelen Játékszabályzatnak megfelelően regisztráló Játékos, a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott esélyeivel.

A nyertesek neveit a sorsolást követő 3 munkanapon belül a www.eteleplaza.hu weboldalon kerülnek közzétételre.

Minden nyeremény után 1 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

A nyertes Játékosokkal a megadott személyes elérhetőségein (telefon és/vagy email) vesszük fel a kapcsolatot.

 

 1. Nyeremények, nyertesek


A nyertes játékossal a Szervező a Játékos által megadott személyes elérhetőségein (telefon vagy e-mail) veszi fel a kapcsolatot. A nyeremény átvétele érdekében a Játékos köteles együttműködni, mely során köteles a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat a megkereséstől számított 3 munkanapon belül megadni, valamint a vásárlást igazoló blokk másolatát, fotóját bemutatni. Amennyiben a kapcsolatfelvételre a Játékos miatt nem kerül sor, vagy a nyeremény kézbesítése/átadása a Játékosnak felróható okból sikertelen lesz, úgy a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyeremény a Játékos számára nem kézbesíthető vagy a Játékos nem válaszol a megkeresésre a fentiekben megjelölt határidőben, úgy a Játékos a nyereményétől elesik és a soron következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre, mint nyertes.

Amennyiben a kapcsolatfelvételre a Játékos nem reagál 3 munkanapon belül vagy a nyeremény átvétele sikertelen (pl.: a Játékos nem jelenik meg a nyeremény személyes átvételére egyeztetett időpontban), úgy a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyeremény a Játékos számára nem kézbesíthető vagy a Játékos nem válaszol a megkeresésre a fentiekben megjelölt határidőben, úgy a Játékos a nyereményétől elesik és a soron következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre, mint nyertes. A tartaléknyertesre egyebekben a nyertesekre vonatkozóak az irányadóak.

A nyertes Játékos személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertes Játékost személyazonosságának igazolására.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A főnyeremény más nyereményre nem cserélhető. A főnyereményt az átvételtől számított egy évig a nyertes Játékos nem idegenítheti el, a személygépjárműn található reklámmatricát nem távolíthatja el, nem tüntetheti és/vagy takarhatja el semmilyen módon. Amennyiben a főnyereményt megnyerő Játékos nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal úgy legfeljebb közeli hozzátartozójára ruházhatja át a nyereményét.

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;

 • ha a megkeresésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

 • ha nem lehet felvenni a nyertes Játékossal az általa megadott személyes elérhetőségein a kapcsolatot;

 • alaposan feltételezhető, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/blokkal vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • alaposan feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti vagy bármely feltételnek nem felel meg.


 

 7. Nyeremények kézbesítése, átvétele

A főnyereményt a nyertes személyesen tudja átvenni, a nyeremény átvételére a Szervező által megjelölt helyen és időpontban kerül sor. A további nyereményeket a nyertes személyesen tudja átvenni az Etele Plaza-ban, az előzetesen egyeztetett időpontban.

A nyeremények átvételére legkésőbb a kapcsolatfelvételre történő választ követő 45 napon belül kerül sor.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fényképek készüljenek róla és az Szervező online felületein, marketing célból, időbeli korlát nélkül felhasználásra kerüljenek.

 

 1. Adózási kérdések


A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervező viseli továbbá a főnyeremény gépjármű forgalomba helyezésével, valamint a nyertes Játékos nevére történő átírásával kapcsolatos költséget, ide nem értve a kötelező felelősség biztosítással felmerülő költségeket, melyről a nyertes Játékos köteles saját költségén intézkedni. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán, kézbesítésén és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

 1. Szervező felelőssége


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolításának (pl. weboldal) esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

 1. Adatkezelési tájékoztatás


Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő

Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A Játékosok adatait a Szervező, mint adatkezlő kezeli: Etele Plaza Üzemeltető Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cjsz: 01-09-283776; adószám: 25587348-2-42; a továbbiakban a jelen 10. pontban: „Adatkezelő”)

A Játék során az alábbi adatfeldolgozók segítik Adatkezelőt:

 • nyereményjáték lebonyolítása - nyertesek sorsolása - Republic Group Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. em. 2.; cjsz: 01-09-939082; adószám: 22689018-2-41; elérhetőség: …; a továbbiakban: “Lebonyolító”).


A főnyeremény nyertesének adatait a Hyundai Holding Hungary Kft. (székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.; weboldal: www.hyundai.hu) részére továbbítjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a sorsoláson résztvevő közjegyző a Játékosok adatait kezeli, a közjegyző a személyes adatokat a jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően kezeli.

Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen szabályzatban, illetve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékban való részvétel vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyereményre nem jogosult).

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a jelen Szabályzatban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzatban rögzített hozzájárulás keretei között használja fel.

 

Kezelt személyes adatok köre:

 • Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás(ok) adatai.


Nyertes a nyeremény átvétele érdekében további személyes adatok megadására köteles a nyeremény átvétele érdekében:

 • főnyeremény esetében: név, személyigazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel, nyeremény átvételéről készült fényképfelvétel.

 • további nyeremények esetében: név, személyigazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel, nyeremény átvételéről készült fényképfelvétel.


 

Adatkezelési hozzájárulás:

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, illetve a kért adatok megadásával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén nevét, valamint – személyes átvétel esetén – az átvételkor róla készült fényképet, továbbá a nyerés tényét, a nyereményét nyilvánossá tegye Szervező.

Az érintett az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben postai úton az Etele Plaza Üzemeltetési iroda (1119 Budapest XI. ker. Hadak útja 1.,) és az info@eteleplaza.hu elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az érintett személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás a Játékossal, nyertes Játékos esetén a nyeremény átadása, nyeremény tulajdonjogának átruházása, kapcsolódó adók/járulékok megfizetése.

A személyes adatokat az Adatkezelő és az általa alkalmazott Adatfeldolgozók megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően kezelik.

 

Az adatkezelés időtartama

A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő a nyereményjáték lezárását (az utolsó nyeremény átadását) követő legkésőbb 30. napig kezeli az adatokat ezt követően az adatokat – a Nyertes adatait kivéve – törli a nyilvántartásából.

Szervező felhívja a figyelmet, hogy Szervező a nyeremény átvételét követően a nyertes játékos kifizetéshez kapcsolódó adatait a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidőig, jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeli, de legalább a nyeremény átvételétől számított 5 éven keresztül megőrzi.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Játékosokat, mint a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a személyes adataik kezelése kapcsán az alábbi jogok illetik meg az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) értelmében:

 

 1. Hozzáférési jog:


Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz (pl. adatkezelés célja, címzettek) hozzáférést kapjon.

 

 1. Helyesbítéshez való jog:


Játékos jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a Játékosra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):


Játékos jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerüljenek a Játékosra vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azok gyűjtésre vagy más módon kezelésre kerültek;

 • Játékos visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatok jogellenes kezelése történt;

 • a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Fentiek nem alkalmazandóak azokban az esetekben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog:


Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeléshez fűzűdő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Játékos jogos indokaival szemben.


 

 1. Adathordozhatósághoz való jog:


Játékos, mint érintett jogosult arra, hogy az Játékosra vonatkozó, Játékos által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán, vagy a velünk kötött szerződésen alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.


Ezen jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog:


Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) pontján alapuló (közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén vagy az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén) személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Játékos jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Játékosra vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Játékos tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Kérjük, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van vagy fenti jogainak valamelyikét kívánja érvényesíteni, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

 • email: info@eteleplaza.hu

 • postai cím: Etele Plaza Üzemeltetési iroda (1119 Budapest XI. ker. Hadak útja 1.)


 

 1. Jogérvényesítés


 

Amennyiben Játékos úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése nem megfelelően történik vagy személyes adatainak kezelése kapcsán Játékost jogsérelem érte, úgy jogosult:

- bírósági eljárást kezdeményezni - egyéni ügyének elbírálása érdekében az illetékes törvényszékhez (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso) fordulni;

- hatósági eljárás keretében panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu).

 

Adatbiztonság

Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

 

Visszaélés személyes adatokkal

Amennyiben a Szervező tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a Játék során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a Szervező az adott személyt kizárja a játékból.

Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb.) használja, vagy egyébként jogosulatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a Szervező megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

 

Hozzájárulás

Játékos a Játékban való részvétellel jelen szabályzatot és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkapta, az abban foglaltakat megismerte és megértette a Szervező (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Játékos szavatolja, hogy az általa megadott adatok a saját személyes adatai. Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező a személyes adatait felvegye, rögzítse, kezelje.

Szervező tájékoztatja továbbá, hogy a Játékosnak – kivéve a nyertes Játékosokat a nyeremény átvételét követően - bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

 

 1. Kizárás


A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból vagy a Játékot visszavonja.

Jelen dokumentumban, ahol Szervező került megjelölésre, ott – értelemszerűen – a Szervező által megbízott Lebonyolítót is érteni kell.

A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 

Kelt.: Budapest, 2021. november 29.

 

Etele Plaza Üzemeltető Kft.